Ktl-icon-tai-lieu

Các vấn đề quanh WIMAX UMTS

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Thành
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
“WIMAX DI ĐỘNG”

Người hướng dẫn

:

Sinh viên thực hiện :

Hà Nội, tháng 12 năm 2012

Ts. Nguyễn Phạm Anh Dũng
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Lớp :

D08VT1

Khoá :

2008 - 2013

Hệ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................




Đề tài
 !
"#$%&#'(")*(  +,"-./(&01(&2("
3%(&4%5(6&78&%9(  "-./(&:";8<-=(&
>'?  @AB
&CD  E@@AFE@BG
9  <H
IJ%K6&D("BE(L1E@BE
Các vấn đề quanh WIMAX UMTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vấn đề quanh WIMAX UMTS - Người đăng: Nguyễn Tuấn Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Các vấn đề quanh WIMAX UMTS 9 10 875