Ktl-icon-tai-lieu

Các Xử lý trong mô hình ngắt kết nối

Được đăng lên bởi akaruz
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

CÔNG NGHỆ ADO.NET VỚI C#

8:23:39 PM
1

TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt
kết nối (Disconnectd Model)
1. Mô hình dữ liệu ngắt kết nối ADO.NET là
gì?
2. Tiến trình đọc (Loading) và ghi (Saving)
dữ liệu của DataSet
3. DataView là gì?
8:23:39 PM
2

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

1. Mô hình ngắt kết nối là gì?
 Nhắc lại mô hình dữ liệu kết nối và ngắt
kết nối
 Tạo các đối tượng DataSet và DataTable
 Tạo các DataColumn của DataTable
 Khai báo các ràng buộc (constraint) và các
quan hệ (relation) của các DataTable
 Cập nhật dữ liệu cho DataTable

3

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

Mô hình dữ liệu kết nối và ngắt kết nối
 Mô hình dữ liệu kết nối (connected model)
– Cho phép mở và duy trì kết nối đến CSDL để
thực hiện lệnh
– Sử dụng đối tượng Connection và Command

 Mô hình dữ liệu ngắt kết nối (disconnected
model)
– Cho phép kết nối đến CSDL, đọc và lưu trữ
dữ liệu vào vùng nhớ, sau đó ngắt kết nối.
– Sử dụng đối tượng Connection, DataAdapter
và DataSet
4

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

Giới thiệu mô hình ngắt kết nối

5

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

DataSet
 DataSet là gì?
– Là một CSDL thu nhỏ đặt trong vùng nhớ
– DataSet chứa các DataTable, DataRelation
– Thuộc tính Tables chứa các DataTable của
DataSet
– Thuộc tính Relations chứa các DataRelation
của DataSet

6

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

DataSet
 Tạo DataSet
//Tạo DataSet (có tên mặc định là NewDataSet)
DataSet du_lieu = new DataSet();
// Hoặc tạo DataSet có tên QLSV
DataSet du_lieu = new DataSet(“QLSV”);

7

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

DataTable
 Tạo DataTable
– Khởi tạo các DataTable
– Nếu thêm vào DataSet: sử dụng phương thức
Add
//Tạo DataTable không có tên
DataTable bang_sv = new DataTable();
// Hoặc tạo DataTable có tên SV

DataTable bang_sv = new DataTable(”SV”);
// Thêm DataTable vào DataSet
du_lieu.Tables.Add(bang_sv);
8

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

Tạo các DataColumn của DataTable
 Đối tượng DataColumn
– Là các cột của DataTable
– Thuộc tính Columns chứa các DataColumn
của DataTable

 Các thuộc tính của DataColumn
– Tên (name)
– Kiểu dữ liệu (data type)
– Kích thước (size)

9

Bài 4: Các xử lý trong mô hình ngắt kết nối

Tạo các DataColumn của DataTable
 Khai báo và khởi tạo
‘Tạo DataColumn

DataColumn cotTenSV = new DataColumn(“TenSV”,
typeof(System.String) );
cotTe...
TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM
8:23:39 PM
1
CÔNG NGHỆ ADO.NET VỚI C#
Các Xử lý trong mô hình ngắt kết nối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Xử lý trong mô hình ngắt kết nối - Người đăng: akaruz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Các Xử lý trong mô hình ngắt kết nối 9 10 548