Ktl-icon-tai-lieu

cách cài đặt mastercam

Được đăng lên bởi Vũ Trịnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trước hết phải cài Microsoft .NET Framework nếu chưa có
Hướng dẫn cài đặt phần mềm MasterCAM X7
Đăng bởi/Tác giả: Duy Linh Hồ
Bài viết hướng dẫn đơn giản cách cài đặt phần mềm MasterCAM X7 (bao gồm SP1)

Các bạn có thể download bản cài đặt về tại

Từ link download trên các bạn chọn cho mình bản phù hợp với windows như 32bit
hoặc 64bit.
CHỌN TRONG HAI CÁI NÀY

Và chạy file exe để hình cài đặt như hình dưới đây

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt xong

Sau đó mới crack được
Oke

...

 !"#$%&'()
*+,-./01234
56 !"7/"#$%&'()8,49:;<
&/,=> ? ,"#6%=
0...9.1? .().1?@
A? ? B/,=CD,EF6 GH,
#IJ,
&KLMN'O&POQR
S=2T?@">D"#D "U2
cách cài đặt mastercam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách cài đặt mastercam - Người đăng: Vũ Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cách cài đặt mastercam 9 10 810