Ktl-icon-tai-lieu

cách cài đặt NS 2.34 trên ubuntu

Được đăng lên bởi thuy3a1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sau đây là cách cài đặt NS-2 trên ubuntu 12.04 LTS:
Có hướng dẫn xử lý các lỗi hay xảy ra trong quá trình cài đặt:
Gói mình cài đặt sẽ là gói ns-allinone-2.34
Bước 1: cài đặt gcc và g++ mặc dù ở trong ubuntu 12.04 có bản 4.6.3 nhưng ns khi
cài đặt có một số vấn đề khi cài đặt.
Nên mình sẽ chọn bản thấp hơn là bản 4.4.
Câu lệnh:
$ sudo apt-get install gcc-4.4 g++-4.4
Bước 2: thực hiện câu lệnh:
$ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev
Bước 3 thực hiện câu lệnh:
$ sudo apt-get install xgraph ygraph
Bước 4:
Giải nén bằng câu lệnh:
File ns-allinone-2.34.tar.gz mình sẽ để ở home để sau này các bước sau thuận tiện
hơn trong các đường dẫn
sudo tar –zxvf ns-allinone-2.34.tar.gz
Bước 5:
Mở file ns-allinone-2.34 bằng câu lệnh:
$ cd ns-allinone-2.34
Sau nó cài đặt bằng lệnh
$ ./install
Nếu có lỗi như trong hình chúng ta chỉnh như sau:

Chúng ta đến đường dẫn vào trong file vừa giải nén vào thư mục otcl-1.13
Chúng ta mở 3 file makefile, makefile.in, configure
Chúng ta sửa lần lượt như sau trong file makefile
CC=

gcc và sửa thành CC=

gcc-4.4

Chúng ta sửa như sau trong file makefile
CC=

@CC@ và sửa thành CC=

gcc-4.4

Chúng ta sửa như sau trong file configure

Dòng thứ 6304 sửa ld –shared thành gcc –shared

Sau đó chúng ta ./install lại
Chúng ta có thể tiếp tục gặp lỗi như hình:

Cách khắc phục:
Chúng ta chúng ta sửa 3 file tại đường dẫn /ns-allinone-2.34/tcl8.4.18/ unix
/Makefile.in
Chúng ta sửa tại dòng 270

Chúng ta sửa CC=@CC@ thành CC=@CC@-4.4

Chúng ta đến đường dẫn /ns-allinone-2.34/ns2.43/
Tại file makefile chúng ta sửa
CC = @CC@ thành CC = gcc-4.4
CPP = @CXX@ thành CPP = g++-4.4
Chúng ta tiến hành sửa file makefile.in cũng ở trong thư mục trên.

Tại file makefile.in chúng ta sửa
CC = @CC@ thành CC = @CC@-4.4
CPP = @CXX@ thành CPP = @CXX@-4.4
Khi hiện ra như hình dưới là sắp hoàn thành và không còn lỗi
Tiếp theo là bước thiết lập biến môi trường

Và thực hiện câu lệnh:
$ gedit ~/.bashrc
sau đó bổ xung đoạn lênh sau vào cuối của file đó
Lưu ý đổi tên /your/path thành đường dẫn đến thư mục ns-allinone của máy bạn ví
dụ /home/leephuong19

# LD_LIBRARY_PATH
OTCL_LIB=/your/path/ns-allinone-2.34/otcl-1.13
NS2_LIB=/your/path/ns-allinone-2.34/lib
X11_LIB=/usr/X11R6/lib
USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:
$X11_LIB:$USR_LOCAL_LIB

# TCL_LIBRARY
TCL_LIB=/your/path/ns-allinone-2.34/tcl8.4.18/library
USR_LIB=/usr/lib
export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB
# PATH
XGRAPH=/your/path/ns-al...
Sau đây là cách cài đặt NS-2 trên ubuntu 12.04 LTS:
Có hướng dẫn xử lý các lỗi hay xảy ra trong quá trình cài đặt:
Gói mình cài đặt sẽ là gói ns-allinone-2.34
Bước 1: cài đặt gcc và g++ mặc dù ở trong ubuntu 12.04 có bản 4.6.3 nhưng ns khi
cài đặt có một số vấn đề khi cài đặt.
Nên mình sẽ chọn bản thấp hơn là bản 4.4.
Câu lệnh:
$ sudo apt-get install gcc-4.4 g++-4.4
Bước 2: thực hiện câu lệnh:
$ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev
Bước 3 thực hiện câu lệnh:
$ sudo apt-get install xgraph ygraph
Bước 4:
Giải nén bằng câu lệnh:
File ns-allinone-2.34.tar.gz mình sẽ để ở home để sau này các bước sau thuận tiện
hơn trong các đường dẫn
sudo tar –zxvf ns-allinone-2.34.tar.gz
Bước 5:
Mở file ns-allinone-2.34 bằng câu lệnh:
$ cd ns-allinone-2.34
Sau nó cài đặt bằng lệnh
$ ./install
Nếu có lỗi như trong hình chúng ta chỉnh như sau:
cách cài đặt NS 2.34 trên ubuntu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách cài đặt NS 2.34 trên ubuntu - Người đăng: thuy3a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
cách cài đặt NS 2.34 trên ubuntu 9 10 546