Ktl-icon-tai-lieu

Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website

Được đăng lên bởi Nhu Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website
By admin | Published: April 28, 2012

1. Cách gắn ckeditor:
B1: Bạn download bộ ckeditor về,  link:  và để vào website của bạn (ví dụ: folder 
includes)
B2: Trong file code của bạn, chổ nào bạn muốn thẻ textarea biến thành ckeditor thì, trên đầu file đó (trong phần 
header) bạn include  file ckeditor.js, như sau:
<script language=”javascript” src=”[đường dẫn đến folder ckeditor]/ckeditor/ckeditor.js” 
type=”text/javascript”></script>
Giả sử textarea của bạn có id là summary, phía dưới textarea đó bạn cho đoạn code sau vào
<script type=”text/javascript”>CKEDITOR.replace( ‘summary‘); </script>
B3: Xong, bạn nhấn refresh lại trang web để xem kết quả nhé.
B4: Cấu hình cho ckeditor, bạn hãy mở file ckeditor/config.js lên, tìm đến function sau đây
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
{
//  chuẩn bị thêm các  dòng cấu hình vào đây
}
để thêm vào các dòng code sau nhé:
+ Nếu muốn đổi skin cho ckeditor:
config.skin=’v2′;  // có thể đổi thành 1 trong 3 giá trị sau: v2, kama, office2003
+ Mặc định thì ckeditor sẽ chèn thẻ p vào trước phần văn bản của ta, nếu bạn muốn loại bỏ thẻ p này thì cho dòng 
code sau vào:
config.enterMode = CKEDITOR.ENTER_BR;
+ Nếu muốn xóa bớt các nút của ckeditor, bạn cho dòng sau đây vào, rồi xóa đi các nút không cần thiết
config.toolbar_Full =
[
['Source','­','Save','NewPage','Preview','­','Templates'],
['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','­','Print', 'SpellChecker', 'Scayt'],
['Undo','Redo','­','Find','Replace','­','SelectAll','RemoveFormat'],
['Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField'],
‘/’,
['Bold','Italic','Underline','Strike','­','Subscript','Superscript'],
['NumberedList','BulletedList','­','Outdent','Indent','Blockquote','CreateDiv'],
['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
['BidiLtr', 'BidiRtl' ],

['Link','Unlink','Anchor'],
['Image','Flash','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak','Iframe'],
‘/’,
['Styles','Format','Font','FontSize'],
['TextColor','BGColor'],
['Maximize', 'ShowBlocks','­','About']
];
Các bạn có thể xem thêm các cấu hình khác trong folder _sample của ckeditor
2. Cách gắn ckfinder:
Mặc định bộ ckedior khi ta insert hình ảnh vào thì nó không có nút browser  để chúng ta upload hình từ máy lên 
server, để giải quyết bài toán này các bạn download bộ ckfinder về và để vào chung folder với ckeditor, link 
download: http://ckfinder...
Cách gn ckeditor và ckfinder vào website
By admin | Published: April 28, 2012
1. Cách g n ckeditor:
B1: B n download b ckeditor v , link: http://ckeditor.com/download, và đ vào website c a b n (ví d : folder
includes)
B2: Trong file code c a b n, ch nào b n mu n th textarea bi n thành ckeditor thì, trên đ u file đó (trong ph n ế
header) b n include file ckeditor.js, nh sau:ư
<script language=”javascript” src=”[đ ng d n đ n folder ckeditor]/ckeditor/ườ ế ckeditor.js
type=”text/javascript”></script>
Gi s textarea c a b n có id là summary, phía d i textarea đó b n cho đo n code sau vàoướ
<script type=”text/javascript”>CKEDITOR.replace( ‘summary‘); </script>
B3: Xong, b n nh n refresh l i trang web đ xem k t qu nhé. ế
B4: C u hình cho ckeditor, b n hãy m file ckeditor/config.js lên, tìm đ n function sau đâyế
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
{
// chu n b thêm các dòng c u hình vào đây
}
đ thêm vào các dòng code sau nhé:
+ N u mu n đ i skin cho ckeditor:ế
config.skin=’v2 ; // có th đ i thành 1 trong 3 giá tr sau: v2, kama, office2003
+ M c đ nh thì ckeditor s chèn th p vào tr c ph n văn b n c a ta, n u b n mu n lo i b th p này thì cho dòng ướ ế
code sau vào:
config.enterMode = CKEDITOR.ENTER_BR;
+ N u mu n xóa b t các nút c a ckeditor, b n cho dòng sau đây vào, r i xóa đi các nút không c n thi tế ế
config.toolbar_Full =
[
['Source','-','Save','NewPage','Preview','-','Templates'],
['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteFromWord','-','Print', 'SpellChecker', 'Scayt'],
['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
['Form', 'Checkbox', 'Radio', 'TextField', 'Textarea', 'Select', 'Button', 'ImageButton', 'HiddenField'],
‘/’,
['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
['NumberedList','BulletedList','-','Outdent','Indent','Blockquote','CreateDiv'],
['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
['BidiLtr', 'BidiRtl' ],
Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website - Trang 2
Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website - Người đăng: Nhu Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website 9 10 533