Ktl-icon-tai-lieu

Cách học photohop cho người mới học

Được đăng lên bởi Phan Anh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Photoshop – for beginer
http://dohoavn.net
C¨n b¶n PhotoShop
(For beginer)
Bµi 1:
Thao t¸c c¬ b¶n trªn ¶nh
1. T¹o ¶nh vµ lu tr÷
+ T¹o ¶nh míi: Chän File -> New (Ctrl + N) xuÊt hiÖn hép tho¹i yªu cÇu
nhËp c¸c th«ng tin
- Name: Tªn cña ¶nh
- Width: §é réng cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o)
- Heght: §é cao cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o)
- Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh (§é ph©n gi¶i cã ¶nh hëng ®Õn
chÊt lîng ¶nh khi in)
- Mode: Lùa chän chÕ ®é mµu ¶nh
Bitmap ChÕ ®é mµu chuÈn cña Windows
GrayScale ChÕ ®é ¶nh ®¬n s¾c
RGB Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp ba mµu RGB
CMYK Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu CMYK
Lab Color ChÕ ®é ¶nh PhotoLad (¶nh chôp)
- Contents: Chän kiÓu nÒn cho ¶nh
+ Lu tr÷ ¶nh ®ang xö lý: Chän File -> Save (Ctrl + S)
+ §æi tªn cho ¶nh ®ang lµm viÖc: Chän File -> Save As
2. ChÕ ®é nÐn ¶nh
+ Th«ng thêng c¸c ¶nh lµm viÖc trong PhotoShop ®Òu cã phÇn më réng lµ
.PSD (PhÇn më réng chuÈn cña ch¬ng tr×nh)
+ D¹ng ¶nh chuÈn .PSD cã chÊt lîng ¶nh cao nhng ®é lín cña File ¶nh
thêng lín so víi c¸c ¶nh nÐn th«ng thêng, do vËy khi cÇn chuyÓn t¶i ¶nh
ta nªn dïng chÕ ®é nÐn.
Mét sè d¹ng ¶nh nÐn chuÈn:
- JPEG (.JPG) ¶nh nÐn dung lîng cao vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn chÊt
lîng ¶nh tèt
- PCX (.PCX) ¶nh nÐn dung l
îng cao nhng kh¶ n¨ng bµo toµn chÊt
lîng ¶nh thÊp
- Bitmap (.BMP) chÕ ®é ¶nh nÐn chuÈn cña WINDOWS
Cách học photohop cho người mới học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách học photohop cho người mới học - Người đăng: Phan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cách học photohop cho người mới học 9 10 903