Ktl-icon-tai-lieu

Cách làm hiện file do virus

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Có phải là mở trình duyệt nó hiện
trang web giống tìm kiếm tên
QSEACH, mở các phần mềm virus đều
không đuợc, tìm kiếm trên google cái
từ nào có tên Virus, Qseach, ... là tự
động tắt trình diệt?, tự động gởi link
qua yahoo có tên QSEACH, ...??? Nếu
bị dính virus này cách nhanh nhất là
cài lại win sau đó cài đặt phần mềm
này: Malwarebytes' Anti-Malware.
Down bản miễn
phí : 
mbam.php. Cắm USB vào không nên
mở USB mà nhấp phải chọn scan with
Malwarebytes' Anti-Malware. Diệt
đồng thời với avira antivirus để avira
khoá file autorun.inf của nó. Đó là
cách mình đã thử để nó không lây lan
qua máy khác từ USB.
Bây giờ làm hiện thư mục đã được ẩn:
vào Start/Run đánh cmd xuất hiện
một cửa sổ command prompt. Tại dấu
nháy con trỏ bạn đánh vào: attrib -a
-r -h -s "Ổ đĩa:\*" /s /d enter.
VD: Ổ đĩa D của bạn bị virus làm ẩn

thư mục bây giờ bạn muốn phục hồi
lại tất cả thư mục ẩn đó hiện lên lại ta
làm như sau:
attrib -a -r -h -s "G:\*" /s /d Sau đó
xoá các shortcut đó đi, không đụng tới
nó. CÁCH NHANH NHẤT TRIỆT TIÊU
HOÀN TOÀN VIRUS LÀ COPY DỮ LIỆU
QUA MỘT BÊN BỎ CHẾ ĐỘ QUICK
FORMAT ĐỂ FORMAT USB LÂU VÀ
SẠCH HƠN.

...
Có ph i là m trình duy t nó hi n
trang web gi ng tìm ki m tên ế
QSEACH, m các ph n m m virus u đề
không u c, tìm ki m trên google cái đ ế
t nào có tên Virus, Qseach, ... là t
ng t t trình di t?, t ng g i link độ độ
qua yahoo có tên QSEACH, ...??? N u ế
b dính virus này cách nhanh nh t là
cài l i win sau ó cài t ph n m m đ đặ
này: Malwarebytes' Anti-Malware.
Down b n mi n
phí : http://www.malwarebytes.org/
mbam.php. C m USB vào không nên
m USB mà nh p ph i ch n scan with
Malwarebytes' Anti-Malware. Di t
ng th i v i avira antivirus avira đồ để
khoá file autorun.inf c a nó. ó là Đ
cách mình ã th nó không lây lan đ để
qua máy khác t USB.
Bây gi làm hi n th m c ã c n: ư đ đượ
vào Start/Run ánh cmd xu t hi n đ
m t c a s command prompt. T i d u
nháy con tr b n ánh vào: attrib -a đ
-r -h -s " a:\*" /s /d enter. đĩ
VD: a D c a b n b virus làm n đĩ
Cách làm hiện file do virus - Trang 2
Cách làm hiện file do virus - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách làm hiện file do virus 9 10 946