Ktl-icon-tai-lieu

cách sử dụng anova

Được đăng lên bởi bichvan1410kt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
;mQF
1KѫQ7kQ
1KѫQ0
ӻ
1KѫQ+
ҥQK
6ӕNLӇPWUD   
6
ӕPүXQKLӉPViQ



7ӹOӋ   
$QRYD6LQJOH)DFWRU
*URXSV &RXQW 6XP $YHUDJH
9DULDQFH
6ӕNLӇPWUD   
6
ӕPүXQKLӉPViQ



$129$
6RXUFHRI9DULDWLRQ 66 GI 06 ) 3YDOXH )FULW
%HWZHHQ*URXSV     
:LWKLQ*URXSV  
7RWDO

.ӃWTXҧÿmFyQKLӋPYөFӫDEҥQ
OjÿӇêYjRFӝW
6XPFӝW)3
YDOXH)FULW
ÿѭӧFW{LÿyQJ
NKXQJÿӓ1ӃX
3YDOXH
Yj
)!)FULWWKuVӵVDLNKiFJL
ӳD6ӕ
NLӇPWUDYj6ӕPүXQKLӉPViQ
Oj
FyêQJKƭDWӭFOjӣ[mWӹOӋ
QKLӉPViQOjNKiFQKDXYjVӵ
NKiFQKDXÿyFyêQJKƭDNKL
QJKLrQFӭX1ӃX
3YDOXH!
Yj))FULW
WKuNK{QJFyVDL
NKiFYj
NK{QJFyêQJKƭDYӅVDL
NKiF
ÿyWӭFOjVӵVDLNKiFYӅ7ӹ
OӋQKLӉPFӫD[mOjNK{QJFyê
QJKƭD
&È&+*,Ҧ,
9jRPHQX
7RROV!'DWD$QDO\VLV1ӃX
NK{QJFy'DWD$QDO\VLVWKuEҥQQKpWÿƭDFjL
ÿһW062IILFHYjRUӗLYjR
7RROV!$GG
,QV«
UӗLÿiQKGҩXFKӑQWҩWFҧ!2.
.KLFKӑQ[RQJWKuKLӋQUDKӝSWKRҥL
'DWD
$QDO\VLV
EҥQNtFKFKӑQKjQJ$QRYD6LQJOH
)DFWRU
Ð,QSXW5DQJHQKұSYjRYQJ),
EҥQWKҩ\EҧQJWUrQW{LÿyQJNKXQJPjXÿӓ
%ҥQNK{QJÿѭӧFFKӑQKjQJ;mQFYuQKѭWK
Ӄ
QyVӁEiROӛLYjNK{QJUDNӃWTXҧFNJQJ
NK{QJQrQFKӑQ7ӹOӋQKp6DXÿyQKҩS
FKӑQ
5RZVYuVӕOLӋXÿѭӧF[ӃSWKHRKjQJ
FK~QJWDVRViQKVӵNKiFJLӳDKjQJ6ӕ
NLӇPWUDYjKjQJ6ӕPүXQKLӉPViQӢ
EҧQJVӕOLӋXWK{QӃXEҥQFKӑQFҧFӝW
;mQF
WKuEҥQKm\ÿiQKGҩXYjR{/DEHOVLQILUVW
FROXP
VDXÿyQKҩSFKӑQ2XWSXW5DQJHYj
FKӑQ{ÿӇ[XҩWNӃWTXҧ
2.Oj[RQJ
;Ӱ/é6Ӕ/,ӊ8%Ҵ1*$129$
Ĉk\OjPӝWFiFKÿѫQJLҧQ
ÿӇ[ӱOêVӕOLӋXEҵQJ$129$FӫD([FHO%jL
WRiQQKѭVDX6DXNKLWLӃQKjQKQJKLrQFӭX
QFW
ӹOӋQKLӉPViQOiJDQWUrQEzFӫDKX\ӋQ
$Q1KѫQWӍQK%uQKĈӏQKVӕOLӋXFKRӣ6Ӕ
/,ӊ87+Ð%k\JLӡEҥQ[HPVӵNKiFQKDX
YӅWӹOӋQKLӉPFӫD[mWUrQFyêQJKƭD
NK{QJ"1ӃXNK{QJFyêQJKƭDWKuNӃWOXұQ
Ju"
6Ӕ/,ӊ87+Ð
%Ҧ1*$129$
cách sử dụng anova - Người đăng: bichvan1410kt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cách sử dụng anova 9 10 356