Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng DATA ADAPTER trong C#

Được đăng lên bởi ho-tan-phong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2007

Cách sử dụng Data Readers

Author : Xcross87

Ở bài trước mình đã giới thiệu về cách viết SQL statement và thực thi (execute) câu lệnh. Ở bài này mình
sẽ tóm tắt về các sử dụng Data Readers.
Data Readers được dùng để :
•

Thu nhận kết quả từ các query

•

Lấy thông tin về các cột các hàng trong bảng dữ liệu

•

Lấy thông tin result set

•

Lấy thông tin về schema

•

Xử lý các result sets

Tổng quát về Data Readers (Data Readers in General)
Thành phần thứ ba của nhà cung cấp dữ liệu là ‘data reader’, 2 thành phần trước là ‘connection’ và
‘command’. Một khi đã tạo được kết nối tới cơ sở dữ liệu và thi hành các lệnh query thì chúng ta cần một
phương thức nào đó để hỗ trợ cách xử lý dữ liệu thu nhận được. Nếu bạn đã biết về ADO thì một
ADO.NET data reader giống như là ADO recordset một chiều phía client, chứ không phải là một đối
tượng COM.
Data readers là các đối tượng được cung cấp trong lớp interface ‘System.Data.IdataReader’. Một ‘data
reader’ có thể gọi là một stream đã kết nối tới cơ sở dữ liệu đọc dữ liệu hiệu quả, theo một chiều và thu
nhận dữ liệu theo từng dòng (row).Vì vậy không thể trực tiếp xử lý data reader mà phải xử lý thông qua
phương thức ‘ExecuteReader’ của một đối tượng command. Ví dụ
[code]
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(new string(“query command”), conn);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
[/code]
Đoạn code ở trên là minh họa cách tạo một đối tượng trong lớp SqlDataReader.
Chú ý: Quy tắc chung khi sử dụng data reader dơn giản là chỉ thu nhận và trình bày kết quả thu được.Phân
biệt data reader với dataset, cả 2 đều được tạo ra với mục đích khác nhau mặc dù cách nhìn nhận chung
thì đều thu nhận kết quả.
Thử một vài ví dụ làm việc với Data Reader
[code]
using System;
using System.Data;

Page 1 of 10

2007

Cách sử dụng Data Readers

Author : Xcross87

using System.Data.SqlClient;
public class ThiHanhMenhLenh
{
public static void Main()
{
// Tạo connection
SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Server = .\SQLEXPRESS;
Integrated Security =
True;
Database = Northwind");
// Tạo query
string sql = @"SELECT contactname FROM customers";
try
{
// Mở kết nối
conn.Open();
// Tạo command
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
// Tạo Data Reader
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine(" {0} ", reader[0]);
}
reader.Close();
}
catch (SqlException sqle)
{
// Thông báo lỗi
Console.WriteLine(sqle.ToString());
}
finally
{
// Đóng kế...
Cách sdụng Data Readers Author : Xcross87
2007
Ở bài trước mình đã giới thiệu về cách viết SQL statement và thực thi (execute) câu lệnh. Ở bài này mình
sẽ tóm tắt về các sử dụng Data Readers.
Data Readers được dùng để :
Thu nhận kết quả từ các query
Lấy thông tin về các cột các hàng trong bảng dữ liệu
Lấy thông tin result set
Lấy thông tin về schema
Xử lý các result sets
Tổng quát về Data Readers (Data Readers in General)
Thành phần thứ ba của nhà cung cấp dữ liệu là ‘data reader’, 2 thành phần trước là ‘connection’
‘command’. Một khi đã tạo được kết nối tới cơ sở dữ liệu và thi hành các lệnh query thì chúng ta cần một
phương thức nào đó để hỗ trợ cách xử lý dữ liệu thu nhận được. Nếu bạn đã biết về ADO thì một
ADO.NET data reader giống như là ADO recordset một chiều phía client, chứ không phải là một đối
tượng COM.
Data readers là các đối tượng được cung cấp trong lớp interface ‘System.Data.IdataReader’. Một ‘data
reader có thể gọi là một stream đã kết nối tới cơ sở dữ liệu đọc dữ liệu hiệu quả, theo một chiều và thu
nhận dữ liệu theo từng dòng (row).Vì vậy không thể trực tiếp xử lý data reader mà phải xử lý thông qua
phương thức ‘ExecuteReader của một đối tượng command. Ví dụ
[code]
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand(new string(“query command”), conn);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
[/code]
Đoạn code ở trên là minh họa cách tạo một đối tượng trong lớp SqlDataReader.
Chú ý: Quy tắc chung khi sử dụng data reader dơn giản là chỉ thu nhận và trình bày kết quả thu được.Phân
biệt data reader với dataset, cả 2 đều được tạo ra với mục đích khác nhau mặc dù cách nhìn nhận chung
thì đều thu nhận kết quả.
Thử một vài ví dụ làm việc với Data Reader
[code]
using System;
using System.Data;
Page 1 of 10
Cách sử dụng DATA ADAPTER trong C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách sử dụng DATA ADAPTER trong C# - Người đăng: ho-tan-phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cách sử dụng DATA ADAPTER trong C# 9 10 141