Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng hàm DB

Được đăng lên bởi phuan1693
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DB (Hàm DB)
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DB trong Microsoft Excel.
Mô tả
Trả về khấu hao của tài sản trong một kỳ đã xác định bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần
theo một mức cố định.
Cú pháp
DB(cost, salvage, life, period, [month])
Cú pháp hàm DB có các đối số sau đây:
Cost Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.
Salvage

Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

Life Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).
Period Bắt buộc. Kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Kỳ khấu hao phải dùng cùng đơn vị với tuổi
thọ.
Month

Tùy chọn. Số tháng trong năm đầu tiên. Nếu bỏ qua đối số month, nó được giả định là 12.

Chú thích
Phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định sẽ tính khấu hao theo tỷ lệ cố định. Hàm DB
dùng các công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:
(cost - tổng số khấu hao từ các kỳ trước) * rate
trong đó:
rate = 1 - ((salvage / cost) ^ (1 / life)), làm tròn đến ba vị trí thập phân
Khấu hao cho kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng là trường hợp đặc biệt. Đối với kỳ đầu tiên, hàm DB
dùng công thức sau:
cost * rate * month / 12
Đối với kỳ cuối cùng, hàm DB dùng công thức sau:
((cost - tổng khấu hao từ các kỳ trước) * rate * (12 - month)) / 12
Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để
công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể
điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

DỮ LIỆU

MÔ TẢ

$1.000.000

Chi phí ban đầu

$100.000

Giá trị thu hồi

6

Vòng đời tính bằng năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DB(A2,A3,A4,1,7) Khấu hao trong năm thứ nhất,
chỉ tính trong 7 tháng

$186.083,3
3

=DB(A2,A3,A4,2,7) Khấu hao trong năm thứ hai

$259.639,42

=DB(A2,A3,A4,3,7) Khấu hao trong năm thứ ba

$176.814,4
4

=DB(A2,A3,A4,4,7) Khấu hao trong năm thứ tư

$120.410,6
4

=DB(A2,A3,A4,5,7) Khấu hao trong năm thứ năm

$81.999,64

=DB(A2,A3,A4,6,7) Khấu hao trong năm thứ sáu

$55.841,76

=DB(A2,A3,A4,7,7) Khấu hao trong năm thứ 7, chỉ
tính trong 7 tháng.

$15.845,10

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Xét ví dụ 1: Một TSCĐ đầu tư mới có nguyên giá (tính cả chi phí lắp đặt chạy thử) là 120.000.000
đồng đưa vào sử dụng năm 2000 với thời gian sử dụng dự tính là 5 năm, giá trị thải...

 hàm   !"#

$%&'()*)+&,-. -/0123425
!+4-/#
6
7)")!7"!7!789
6: đi s )(-;<
6=0(+#6>0)-5(*)#
?)")!=0(+#@/)(&&'()-"-2AB"/(C*)#
D!=0(+#?4&,&'()-&-2AB"(EBF(>*)#
G!=0(+#H,0I(4>&'()#H,&'()-3/J(E
B#
$B#?4K-5(L#M(0NO()-447:-2A-/"PQ#
6>
G23425!+4-/R>&'()!S"T4-/#
)(-;-U>&'()+&,<
VE4&'()W&,2JX)!
-:<
)!YPV)")!Z[PZ"!7"\-0)/>];
H'()&,-5(L&,(4"2^A-_0T#`4J&,-5(L7
)(<
X)!XZPQ
`4J&,(47)(<
VE&'()W&,2JX)!XPQVZPQ
a>b
Cách sử dụng hàm DB - Trang 2
Cách sử dụng hàm DB - Người đăng: phuan1693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách sử dụng hàm DB 9 10 640