Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết bài báo khoa học

Được đăng lên bởi it08duytai-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Hòa, Ph.D
Bộ môn Hóa
Khoa Công nghệ Thực phẩm
Đại học Nha Trang
Nha Trang 5/2013
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Nội dung
1. Trước khi viết bài
2. Tựa đề bài báo (title)
3. Nội dung bài báo:
2.1. Tóm tắt (abstract)
2.2. Dẫn nhập (Introduction)
2.3.Thực nghiệm (Experimental)
2.4. Kết quả & Thảo luận (Results and Discussions)
2.5. Kết luận (Conclusions)

4. Lời cảm ơn (Acknowledgment)
5. Tài liệu tham khảo (References)
6. Nộp bài (submit) và xét duyệt (Review)
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

2

Các nhà xuất bản muốn bài báo có nhiều trích dẫn
(Citation)
“The statistic that 27% of our papers were not cited in 5
years was disconcerting. It certainly indicates that it is
important to maintain high standards when accepting
papers... nothing would have been lost except the CV's of
those authors would have been shorter…”
– Marv Bauer, Editor, Remote Sensing of Environment

3
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Nhà xuất bản muốn có bài báo chất lượng cao

Muốn
• Duy nhất
• Tính vượt trội trong
lĩnh vực
• Phương pháp và kết
luận phù hợp
• Dễ đọc
• Nghiên cứu phù hợp
với chuẩn mực đạo
đức khoa học

Không muốn
• Sự lặp lại
• Không có tính khoa
học
• Lỗi thời
• Phương pháp và kết
luận không phù hợp
• Đạo văn

4
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Tôi có thể đăng kết quả nghiên cứu?
Bạn đã làm gì đó mới và thú vị?
Bạn đã xem các kết quả đã công bố về vấn đề đó?
Các kết quả đã được lặp lại?
Các phương pháp kiểm tra phù hợp đã được thực hiện?
Vấn đề nghiên cứu đó có liên quan trực tiếp với một đề tài
“hot” hiện nay?
• Bạn đã cung cấp những giải pháp cho tất cả các vấn đề khó
khăn gặp phải?
•
•
•
•
•

Nếu tất cả các câu trả lời là “có” thì hãy viết báo.

5
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Dạng bài báo
Full articles / Original articles
Letters / Rapid Communications / Short
Communications
Review papers
• Tự bản thân đánh giá
• Hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc đồng nghiệp

6
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Ai là người đọc?
• Chuyên gia, nhà nghiên cứu đa ngành, hay mọi
người?
F Điều chỉnh thông tin và cách viết phù hợp
• Các tạp chí khác nhau, nội dung khác nhau
• Mỗi tạp chí lại có ý tưởng riêng cho mỗi bài báo
• Toàn cầu hay địa phương?

7
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Tạp chí nào?
• Xem xét:
– Mục đích và ...
VIT BÀI BÁO KHOA HC
NguynVănHòa, Ph.D
B nHóa
KhoaCôngngh Thcphm
ĐihcNhaTrang
NhaTrang5/2013
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Cách viết bài báo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách viết bài báo khoa học - Người đăng: it08duytai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Cách viết bài báo khoa học 9 10 679