Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver

Được đăng lên bởi rancon90
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver


Nội dung chính sẽ được đề cập:
- Sử dụng Active Directory Certificate Services (ADCS) để bảo mật WebServer.
Các bước cần thực hiện trong bài Lab:
- Cài đặt IIS.
- Hosting Web Site trên IIS.
- Tạo bản ghi phân giải cho Web Site và kiểm tra truy cập thông qua giao th ức HTTP.
- Cấu hình Secure Socket Layer (SSL) cho Web Site:





Cài Active Directory Certificate Services Role.
Xin SSL Certificate cho Web Server.
Kiểm tra.

Mô hình Lab:

Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver
Yêu cầu chuẩn bị:





Máy BKNP-DC08-01 đã được nâng cấp lên Domain Controller.
Máy BKNP-SRV08-01 dùng để cài đặt và cấu hình Web Server.
Đứng trên máy BKNP-WRK-02 truy cập vào web site: 

Hướngdẫn chi tiết
*Càiđặt Web Server (IIS) role:
- Chọn menu Start > Administrative Tools > Server Manager. Chọn Roles > Add Roles.
- Xuất hiện cửa sổ Before You Begin, chọn Next.
- Xuất hiện cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào mục Web Server (IIS).

- Trong hộp thoại Add Roles Wizard chọn Add Required Features.

- Trong cửa sổ Select Server Roles chọn Next.

- Trong cửa sổ Web Server (IIS) chọn Next.

- Trong cửa sổ Select Role Services chọn Next.

- Trong cửa sổ Confirm Installation Selections chọn Install.

- Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Close.
- Trong cửa sổ Server Manager, kiểm tra đã cài đặt thành công Web Server (IIS) role.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

...
Cài t Active Directory Certificate Services (AD CS) b o m t Webserverđặ để
http://dohoangtrinhat.wordpress.com/cai-dat-active-directory-certicate-services-ad-cs-de-bao-mat-webserver/
N i dung chính s c c p: đượ đề
- S d ng Active Directory Certificate Services (ADCS) b o m t WebServer. để
Các b c c n th c hi n trong bài Lab:ướ
- Cài t IIS.đặ
- Hosting Web Site trên IIS.
- T o b n ghi phân gi i cho Web Site và ki m tra truy c p thông qua giao th c HTTP.
- C u hình Secure Socket Layer (SSL) cho Web Site:
Cài Active Directory Certificate Services Role.
Xin SSL Certificate cho Web Server.
Ki m tra.
Mô hình Lab:
Cài t Active Directory Certificate Services (AD CS) b o m t Webserverđặ để
Yêu c u chu n b :
Máy BKNP-DC08-01 ã c nâng c p lênđ đư Domain Controller.
Máy BKNP-SRV08-01 dùng cài t và c u hình Web Server.để đặ
ng trên máy BKNP-WRK-02 truy c p vào web site:Đứ www.bknpower.vn.
H ngd n chi ti tướ ế
*Cài t Web Server (IIS) role:đặ
- Ch n menu Start > Administrative Tools > Server Manager. Ch n Roles > Add Roles.
- Xu t hi n c a s Before You Begin, ch n Next.
- Xu t hi n c a s Select Server Roles, ánh d u ch n vào m cđ Web Server (IIS).
Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver - Trang 2
Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver - Người đăng: rancon90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cài đặt Active Directory Certificate Services (AD CS) để bảo mật Webserver 9 10 688