Ktl-icon-tai-lieu

cài đặt ADSL

Được đăng lên bởi funny-dwarf1210
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tæng c«ng ty b−u chÝnh viÔn th«ng viÖt nam
B−u ®iÖn thµnh phè hµ héi
-------------------------------

QUY TR×NH H−íng dÉn CµI §ÆT Vµ THIÕT LËP TH¤NG
Sè Kü THUËT §èI VíI C¸C THIÕT BÞ §ÇU CUèI

Trung t©m tin häc - b−u ®iÖn hµ néi
-------------------------------------

Nội dung
Nội dung .............................................................................................................................2
PHẦN 1................................................................................................................................3
LẮP ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CHO MODEM ............................................................................3
1. Đặt vấn đề: ............................................................................................................3
2. Điều kiện lắt đặt:...................................................................................................3
3. Khuyến cáo lắp đặt:................................................................................................3
Chương 1 ............................................................................................................................4
Modem Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant....................................................................4
I. Mô tả loại Modem Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant: ....................................4
II.
Lắp đặt và cấu hình Router Zoom X3/X4:....................................................5
Chương 2 ..........................................................................................................................14
MODEM ROUTER ZYXEL.................................................................................................14
I. Mô tả loại Modem Router ZYXEL: .....................................................................14
II.
Lắp đặt và cấu hình Modem Router ZYXEL: ...............................................14
Chương 3 ..........................................................................................................................18
Aztech Ethernet & USB Router DSL305EU/305E........................................................18
I. Mô tả loại Modem Aztech Ethernet&USB Router DSL305EU/305E: ............18
II. Cài đặt và cấu hình Modem Aztech Ethernet&USB Router DSL305EU/305E
18
Chương 4 ..........................................................................................................................24
ROUTER SPEEDTOUCH 530 MULTI-GATEWAYS ADSL ........................................
tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng viÖt nam
Bu ®iÖn thµnh phè hµ héi
-------------------------------
QUY TR×NH Híng dÉn CµI §ÆT Vµ THIÕT LËP TH¤NG
Sè Kü THUËT §èI VíI C¸C THIÕT BÞ §ÇU CUèI
Trung t©m tin häc - bu ®iÖn hµ néi
-------------------------------------
cài đặt ADSL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cài đặt ADSL - Người đăng: funny-dwarf1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
cài đặt ADSL 9 10 481