Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2)

Được đăng lên bởi Ginho Ween
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server
(Phần 2)
Nguồn : quantrimang.com
Henrik Walther
Trong phần một của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cài
đặt Windows 2003 cluster. Phần thứ hai của loạt bài này sẽ cài đặt các
thành phần Windows cần thiết bởi Exchange Server 2007 cũng như cấu
hình Majority Node Set (MNS) Quorum với File Share Witness. Cuối cùng sẽ
là việc kích hoạt và cấu hình truyền tải trên máy chủ Hub Transport trong
Active Directory.
Cài đặt các thành phần Windows cần thiết
Trước khi tiến hành công việc này và cài đặt các bít của Exchange Server 2007
Beta, chúng ta cần phải bảo đảm cài đặt các thành phần yêu cầu của Windows
từ trước. Tất cả các kiểu cài đặt Exchange Server 2007 (dù bất cứ có là role máy
chủ nào đi chăng nữa) cần phải cài đặt thành phần .NET Framework 2.0 của
Microsoft.
L ưu ý :
Nếu bạn đã cài đặt Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1 trên
các nút thì cần download Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable
Package (x86), vì nó chỉ là một thành phần Windows chuẩn khi nói về Windows
Server 2003 R2.

Hình 27: Cài đặt thành phần .NET Framework 2.0 của Microsoft
Vì chúng ta đang cài đặt Mailbox Server role trong nên cần phải cài đặt các
thành phần IIS 6.0 dưới đây:
•
•
•

Enable network COM+ access
Internet Information Services
World Wide Web Service

L ưu ý :
Bạn phải nhớ cài đặt các thành phần này trên cả hai nút cluster.
Cấu hình Majority Node Set (MNS) Quorum với File Share Witness
Bạn có thể sẽ thắc mắc: Majority Node Set (MNS) Quorum với File Share
Witness nghĩa là gì? Đây là một kiểu mô hình đại biểu “quorum” hoàn toàn mới,
kiểu mô hình này có được bằng cách cài đặt bản nâng cấp (MS KB article
921181), nâng cấp đã được đề cập đến trong phần bắt đầu của loạt bài này.
Nâng cấp làm cho nó có thể tạo hiệu quả sử dụng cho một xác nhận chia sẻ file
ở bên ngoài đối với một cluster như một “phiếu bầu” bổ sung để chỉ ra trạng thái
của cluster trong triển khai two-node MNS quorum cluster, đây cũng là một yêu
cầu để tạo hiệu quả sử dụng cho chức năng CCR trong Exchange Server 2007.

File chia sẻ cho xác nhận chia sẻ file này này có thể được đặt trong bất kỳ kiểu
Windows Server nào trong môi trường của bạn, tuy nhiên cách thực hiện tốt nhất
là sử dụng Exchange 2007 Hub Transport Server trong máy chủ Active Directory
có các nút trong cluster tương ứng. Chúng ta cũng sẽ sử dụng Hub Transport
Server trong loạt bài này.
Thứ đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện đó là tạo mộ...
Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server
(Phần 2)
Nguồn : quantrimang.com
Henrik Walther
Trong phần một của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cài
đặt Windows 2003 cluster. Phần thứ hai của loạt bài này sẽ cài đặt các
thành phần Windows cần thiết bởi Exchange Server 2007 cũng như cấu
hình Majority Node Set (MNS) Quorum với File Share Witness. Cuối cùng sẽ
là việc kích hoạt và cấu hình truyền tải trên máy chủ Hub Transport trong
Active Directory.
Cài đặt các thành phần Windows cần thiết
Trước khi tiến hành công việc này và cài đặt các bít của Exchange Server 2007
Beta, chúng ta cần phải bảo đảm cài đặt các thành phần yêu cầu của Windows
từ trước. Tất cả các kiểu cài đặt Exchange Server 2007 (dù bất cứ có là role máy
chủ nào đi chăng nữa) cần phải cài đặt thành phần .NET Framework 2.0 của
Microsoft.
L ư u ý :
Nếu bạn đã cài đặt Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1 trên
các nút thì cần download Mic r osoft .NET Frame w
o r k Ve r s
ion 2.0 Red i s t ributable
Package ( x
86 ) , vì nó chỉ là một thành phần Windows chuẩn khi nói về Windows
Server 2003 R2.
Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2) - Người đăng: Ginho Ween
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cài đặt, cấu hình và kiểm thử Exchange 2007 CCR trên Mailbox Server (Phần 2) 9 10 963