Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt FTP Server trên Centos 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN CENTOS 6.5
Ở bài này mình sẽ sử dụng một FTP server thường được triển khai trên Unix/Linux là vsftpd
- Very Secure File Transport Protocol Daemon.
1. Cấu hình vsftpd
Sửa file cấu hình vsftpd
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable=NO
## ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
## You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to Hocmang FTP service.
##và thêm dòng này vào cuối
use_localtime=YES
Lưu lại và thoát, xong thì khởi động dịch vụ và cho phép khởi động cùng CentOS
[root@hocmang ~]# service vsftpd start
Starting vsftpd for
vsftpd:
[
[root@hocmang ~]# chkconfig vsftpd on

OK

]

2. Tạo user và kiểm tra
Để tạo user bạn có thể dùng câu lệnh useradd và passwd, ở bài cài đặt Mail Server mình đã
tạo user thangphan rồi nên giờ dùng lại user này, bỏ qua bước tạo user:
useradd user1
passwd user1
Kết nối với FTP server
[root@hocmang ~]# ftp 192.168.80.100
Connected to 192.168.80.100 (192.168.80.100).
220 Welcome to Hocmang FTP service.
Name (192.168.80.100:root): thangphan
331 Please specify the password.
Password:
500 OOPS: cannot change directory:/home/thangphan
Login failed.
ftp>
bạn sẽ gặp thông báo "500 OOPS: cannot change directory:/home/thangphan"


Đăng nhập không thành công, bởi vì SELinux chặn user log in vào ftp server, để cho phép thì
bạn dùng câu lệnh sau:
[root@hocmang ~]# setsebool -P ftp_home_dir on
Bây giờ thử đăng nhập lại, tất nhiên sẽ thành công :D
[root@hocmang ~]# ftp 192.168.80.100
Connected to 192.168.80.100 (192.168.80.100).
220 Welcome to Hocmang FTP service.
Name (192.168.80.100:root): thangphan
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
ftp> exit
221 Goodbye.
Kiểm tra ở máy Client
Để cho phép kết nối từ xa, bạn phải vào iptables allow port 21 dùng cho ftp
[root@hocmang ~]# vi /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 21 -j ACCEPT
Sử dụng FileZilla để kết nối với FTP server

Bạn sẽ không kết nối được, Connection timed out, bạn tiến hành sửa file iptables-config như
sau:
[root@hocmang ~]# vi /etc/sysconfig/iptables-config
IPTABLES_MODULES="ip_conntrack_ftp"
[...]


Khởi động lại dịch vụ:
[root@hocmang ~]# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to
/etc/sysconfig/iptables:[ OK ]
[root@hocmang ~]# service iptables restart
ipta...
http://hocmang.net
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN CENTOS 6.5
Ở bài này mình sẽ sử dụng một FTP server thường được triển khai trên Unix/Linux là vsftpd
- Very Secure File Transport Protocol Daemon.
1. Cấu hình vsftpd
Sửa file cấu hình vsftpd
# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable=NO
## ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
## You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to Hocmang FTP service.
##và thêm dòng này vào cuối
use_localtime=YES
Lưu lại và thoát, xong thì khởi động dịch vụ và cho phép khởi động cùng CentOS
[root@hocmang ~]# service vsftpd start
Starting vsftpd for
vsftpd: [ OK ]
[root@hocmang ~]# chkconfig vsftpd on
2. Tạo user và kiểm tra
Để tạo user bạn có thể dùng câu lệnh useradd và passwd, ở bài cài đặt Mail Server mình đã
tạo user thangphan rồi nên giờ dùng lại user này, bỏ qua bước tạo user:
useradd user1
passwd user1
Kết nối với FTP server
[root@hocmang ~]# ftp 192.168.80.100
Connected to 192.168.80.100 (192.168.80.100).
220 Welcome to Hocmang FTP service.
Name (192.168.80.100:root): thangphan
331 Please specify the password.
Password:
500 OOPS: cannot change directory:/home/thangphan
Login failed.
ftp>
bạn sẽ gặp thông báo "500 OOPS: cannot change directory:/home/thangphan"
Cài đặt FTP Server trên Centos 6.5 - Trang 2
Cài đặt FTP Server trên Centos 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cài đặt FTP Server trên Centos 6.5 9 10 71