Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

x w M

HỌCMẠNG.NET
Chia sẻ kiến thức về mạng

Home

NETWORK

i

LINUX

VIRTUALIZATION

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5
Posted on 12.06.2014 by thangphan

I. GIỚI THIỆU
1. LDAP là gì?
LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP là một giao thức truy cập
nhanh các dịch vụ thư mục. LDAP hoạt động theo mô hình TCP/IP (các dịch vụ hướng kết nối).
LDAP được chuẩn hóa bởi IETF và được định nghĩa trong RFC4510 – LDAP Technical
Specification Road Map.
Loại thông tin nào được lưu trữ trong LDAP?
Mô hình thông tin LDAP dựa vào các entry (entries). Mỗi entry tập hợp nhiều thuộc tính riêng
biệt (được gọi là Distinguished Name – DN). Mỗi loại thuộc tính của entry gồm một hoặc nhiều
giá trị (a type – one/more values), và được đặt tên theo kiểu gợi nhớ: ví dụ cn – common
name, mail – email address…
Thông tin trong LDAP được sắp xếp như thế nào: các entry được sắp xếp theo cấu trúc
dạng cây.1/11

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

2. Sử dụng LDAP khi nào?
Machine Authentication
User Authentication
User/System Groups
Address book
Organization Representation
Asset Tracking
Telephony Information Store
User resource management
Email address lookups
Application Configuration store
PBX Configuration store
…2/11

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

3. LDAP hoạt động như thế nào?
LDAP hoạt động theo mô hình client-server. Một hoặc nhiều LDAP server chứa thông tin về
cây thư mục (Directory Information Tree – DIT). Client kết nối đến server và gửi yêu cầu.
Server phản hồi bằng chính nó hoặc trỏ tới LDAP server khác để client lấy thông tin.

4. Slapd là gì?
Slapd là một “LDAP directory server” có thể chạy trên nhiều platform khác nhau. Bạn có thể sử
dụng nó để cung cấp những dịch vụ của riêng mình.
Những tính năng mà slapd cung cấp:
LDAPv3: slapd hỗ trợ LDAP cả IPv4, IPv6 và Unix IPC.
Simple Authentication and Security Layer: slapd hỗ trợ mạnh mẽ chứng thực và bảo mật dữ
liệu dịch vụ bằng SASL
Transport Layer Security: slapd hỗ trợ sử dụng TLS hay SSL. Slapd’s TLS có thể sử dụng
OpenSSL, GnuTLS, MozNSS.
Và nhiều tính năng khác, bạn có thể xem them ở file đính kèm.

II. CÀI ĐẶT
1. Cài package liên quan
#yum install openldap* -y

2. Cấu hình
Sửa file ldap.conf
[root@hocmang ~]# ...
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 Cài đt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Họcmng.net
http://hocmang.net/2014/06/12/cai-dat-openldap-tren-centos-6-5/ 1/11
HỌCMNG.NET
Chia s kiến thc v mng
I. GIỚI THIỆU
1. LDAP là gì?
LDAPchữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP là mt giao thức truy cập
nhanhc dịch vụ thư mục. LDAP hoạt động theo mô hình TCP/IP (các dịch vụ hướng kết nối).
LDAP được chuẩn a bởi IETF được định nga trong RFC4510 LDAP Technical
Specification Road Map.
Loi thông tin nào được lưu tr trong LDAP?
Mô hình thông tin LDAP dựa vào các entry (entries). Mi entry tập hợp nhiều thuc tính rng
biệt (được gi là Distinguished Name – DN). Mỗi loại thuc tính của entry gồm một hoặc nhiều
giá trị (a type one/more values), và được đt tên theo kiểu gợi nhớ: ví d cn common
name, mail – email address…
Thông tin trong LDAP được sp xếp như thếo:c entry được sắp xếp theo cấu trúc
dạng cây.
Home NETWORK LINUX VIRTUALIZATION
Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5
Posted on 12.06.2014 by thangphan
Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cài đặt OpenLDAP trên CentOS 6.5 9 10 243