Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt và sử dụng CCS4

Được đăng lên bởi brother23
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 3 lần
2013

CCS4 DSP Workshop
Training Guide Document for student
Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Xử lý số tín hiệu trên phiên bản CCS mới 4.x của
Texas Instruments. Tài liệu dành cho sinh viên chuyên nghành điện tử ,ĐH Công
Nghiệp TP HCM.

Draft version

Hoang Nguyen, Electronic Faculty
Industrial University of Ho Chi Minh City
12/1/2013

CCS4 DSP Workshop

DSK6416 Labs workshop with
CCS4

Contents
1

2

3

Giới thiệu về DSP Development Kit ......................................................................................... 2
1.1

Giới thiệu ....................................................................................................................... 2

1.2

DSK TMS320C6713 và TMS320C6416 .............................................................................. 3

1.3

Code Composer Studio ................................................................................................... 5

Cài đặt môi trường thí nghiệm cho Kít DSP DSK6416 .............................................................. 6
2.1

Cài đặt CCS4 IDE ............................................................................................................. 8

2.2

Cài đặt thư viện và môi trường phát triển code cho DSK6416 ....................................... 10

Các bài thí nghiệm DSP trên kit DSK6416 .............................................................................. 11
3.1

Lab 1 – Làm quen với CCS4 ........................................................................................... 11

3.2

Lab 2 – Thuật toán tạo sóng sin trên DSP ...................................................................... 30

3.3

Lab 3 - Giao tiếp AIC23 – Xử lý tín hiệu âm thanh trên Kit DSK6416 ............................... 36

3.4

Lab 4 - Thiết kế bộ lọc FIR trên DSK6416 ....................................................................... 42

3.5

Lab 5 - Thiết kế bộ lọc IIR trên DSK6416 ........................................................................ 53

3.6

Lab 6 - Thuật toán biến đổi Fourier FFT (Optional) ........................................................ 61

Reference ................................................................................................................................ 68

Nguyễn Thế Hòang, Bộ môn Viễn Thông, ĐH CN TP HCM

Page 1

CCS4 DSP Workshop

1 Giới thiệu về DSP Development Kit
1.1 Giới thiệu
Bộ TMS320C6416 và TMS320C6713 Digital Signal Processing Starter Kit
(DSK) của Texas Instrument là nền tảng phát ...
CCS4 DSP Workshop
Training Guide Document for student
Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Xử lý số tín hiu trên phiên bản CCS mới 4.x của
Texas Instruments. Tài liệu dành cho sinh viên chuyên nghành điện tử ,ĐH Công
Nghiệp TP HCM.
2013
Hoang Nguyen, Electronic Faculty
Industrial University of Ho Chi Minh City
12/1/2013
Draft version
Cài đặt và sử dụng CCS4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt và sử dụng CCS4 - Người đăng: brother23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Cài đặt và sử dụng CCS4 9 10 827