Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt và thử nghiệm SamBa

Được đăng lên bởi dungnv-scrtmail-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Tài: TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC CHIA SẺ FILE SAMBA TRONG LINUX


Nhóm sinh viên thực hiện
Đỗ Hoàng Phúc
Bùi Quang Minh
I.

mssv: 3.09.01.740
mssv:3.08.01.0645

Samba là gì?
Samba là chương trình tiện ích hỗ trợ việc chia sẻ tài nguyên từ hệ thống Linux với các hệ thống
khác( Linux, Windows), nó hỗ trợ tin năng gia nhập(join) Linux với Windows như gia nhập
Linux vào PDC tern Windows, gia nhập vào Windows Workgroup…
Bộ Samba gồm nhiều thành phần. Daemon (tiến trình được khởi động bởi nhân của hệ điều hành)
mang tên smbd cung cấp dịch vụ in ấn. Tập tin cấu hình của Daemon này là smb.conf (
/etc/samba/smb.conf) còn Daemon nmbd thì hỗ trợ dịch vụ NETBIOS, cho phép các may tin khác
truy cập và sử dụng tài nguyên từ may chù Samba
Trính smbclient, một thành phần khác của bộ Samba, hoạt động như một client bình thường
giống như FTP. Trình tiện ích này cho phép bạn truy cập những tài nguyên tern các Server tương
thích khác.

II.

Cài đặt Samba
Bạn có thể cài đặt Samba trong quá trình cài Linux hoặc cài Linux cài sau bằng tiện ích RPM
(Redhat packet managent).
Đối với các bản phân phối của Debian(như là ubuntu) ta dùng các lệnh sau
-

sudo apt-get install smbclient (Packet cho Samba client)

-

sudo apt-get install samba-common ( Hỗ trợ các thư viện cho Samba)

-

sudo apt-get install samba (Packet chính của Samba)

-

sudo apt-get install libpam-smvpass

-

sudo apt-get install samba-common-bin ( Hỗ trợ các thư viện cho Samba)

-

sudo apt-get install samba4-common-bin ( Hỗ trợ các thư viện cho Samba)

-

sudo apt-get install system-config-samba ( Hỗ trợ cấu hình trên giao diện Xwindows)

Cài đặt Samba từ bộ source của RedHat Linux 9.0.
-

rpm –ivh samba.*.i386.rpm

III.

Khởi động dịch vụ Samba
Có thể khởi động dịch vụ Samba tại thời điểm boot của hệ thống ckhconfig
#chkconfig smb on
Ta có thể start/stop/restart Samba thông qua lệnh:

#service smb restart

#/etc/init.d/smb restart

Kiểm tra Samba có hoạt động trong hệ thống hay không ?
#pgrep smb

Nếu có số PID (process id ) là đang hoạt động, ngược lại là không hoạt động. Ta phải khởi động
bằng các lệnh trên.
IV.

Cấu hình Samba
Tập tin cấu hình /etc/samba/smb.conf. Đây là một tập tin có dạng text. Các thành phần cấu hình
trong file:
Thành phần
[global]
[printers]
[homes]
[netlogon]
[profile]

Giải thích
Chứa các tham số cấu hình chung của Sever.
Chứa các tham số sử dụng cho việc cấu hình máy in.
Chỉ định SMB chia sẻ thư mục home dicrectory của user
Chia sẻ logon script
Chia sẻ profile

1. Global
Đoạn này cung c...
Đề Tài: TÌM HIU V GIAO THC CHIA S FILE SAMBA TRONG LINUX

Nhóm sinh viên thc hin
Đỗ Hoàng Phúc mssv: 3.09.01.740
Bùi Quang Minh mssv:3.08.01.0645
I. Samba là gì?
Samba là chương trình tiện ích h tr vic chia s tài nguyên t h thng Linux vi các h thng
khác( Linux, Windows), nó h tr tin năng gia nhập(join) Linux với Windows như gia nhập
Linux vào PDC tern Windows, gia nhập vào Windows Workgroup…
B Samba gm nhiu thành phn. Daemon (tiến trình được khởi động bi nhân ca h điều hành)
mang tên smbd cung cp dch v in n. Tp tin cu hình ca Daemon này là smb.conf (
/etc/samba/smb.conf) còn Daemon nmbd thì h tr dch v NETBIOS, cho phép các may tin khác
truy cp và s dng tài nguyên t may chù Samba
Trính smbclient, mt thành phn khác ca b Samba, hoạt động như một client bình thường
giống như FTP. Trình tiện ích này cho phép bn truy cp những tài nguyên tern các Server tương
thích khác.
II. Cài đặt Samba
Bn có th cài đặt Samba trong quá trình cài Linux hoc cài Linux cài sau bng tin ích RPM
(Redhat packet managent).
Đối vi các bn phân phi của Debian(như là ubuntu) ta dùng các lệnh sau
- sudo apt-get install smbclient (Packet cho Samba client)
- sudo apt-get install samba-common ( H tr các thư viện cho Samba)
- sudo apt-get install samba (Packet chính ca Samba)
- sudo apt-get install libpam-smvpass
- sudo apt-get install samba-common-bin ( H tr c thư viện cho Samba)
- sudo apt-get install samba4-common-bin ( H tr các thư viện cho Samba)
- sudo apt-get install system-config-samba ( H tr cu hình trên giao din Xwindows)
Cài đặt Samba t b source ca RedHat Linux 9.0.
- rpm ivh samba.*.i386.rpm
Cài đặt và thử nghiệm SamBa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt và thử nghiệm SamBa - Người đăng: dungnv-scrtmail-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cài đặt và thử nghiệm SamBa 9 10 676