Ktl-icon-tai-lieu

Cài ứng dụng Unicod trong Website tiếng việt

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt

1

MӨC LӨC

Unicode cho chӳ ViӋt ......................................................................................................... 2
Bҧng ÿӕi chiӃu encoding các bӝ chӳ hiӋn hành vӟi Unicode ............................................. 4
Thӱ nghiӋm font Unicode chӭa glyphs chӳ ViӋt................................................................ 8
Chѭѫng trình hoán chuyӇn trang web ViӋt ngӳ thành tiêu chuҭn Unicode........................ 9
Dùng Frontpage 98/ 2000 viӃt webpage Unicode ViӋt ngӳ ............................................. 10
Cách Dùng Unicode ĈӇ Gõ TiӃng ViӋt Trong MS-WORD ............................................. 16
Cách chӑn Settings trong OutLook Express (IE 5) ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt
gӱi bҵng VoviMail hay NCR

18

Cách chӑn Settings trong OutLook 2000 ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt gӱi bҵng VoviMail hay NCR 22
Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Hotmail ................................................................................... 26
Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Yahoo! Mail............................................................................ 28

Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt

2

Unicode cho chӳ ViӋt
Unicode là mӝt cách dùng chӳ ViӋt theo tiêu chuҭn quӕc tӃ cho tin hӑc. Ðһc
ÿiӇm chính cӫa nó là ngѭӡi ta dùng 2 bytes (16 bits) cho mӛi mүu tӵ nhѭ ô,
ѫ, ă. Cho ÿӃn nay có nhiӅu bӝ chӳ ViӋt Nam nhѭ VISCII, VPS, VNI... vv…
ÿang ÿѭӑc dùng rҩt thӏnh hành trong nhiӅu áp dөng phҫn mӅm khác nhau.
VISCII là mӝt chuҭn cӫa nhóm khoa hӑc gia Tricholor. Trong chuҭn nҫy
mӛi mүu tӵ ÿѭӧc biӇu diӉn bҵng mӝt byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng
các con sӕ trӕng cӫa bӝ chӳ ASCII ( cӫa Mӻ - A là viӃt tҳt cho American,
trong khi VI cho Vietnamese) ÿӇ biӇu diӉn các chӳ ViӋt Nam có dҩu. Vì con
sӕ lӟn nhҩt có thӇ biӇu diӇn bҵng 1 byte là 255, ÿó chính là tәng sӕ mүu tӵ
ViӋt Nam tӕi ÿa ta có thӇ dùng ÿѭӧc bҩt cӭ lúc nào. Rҩt tiӃc chӳ ViӋt Nam
cҫn hѫn 255 mүu tӵ nên ngѭӡi ta phҧi ÿһt thêm bӝ chӳ Hoa (thí dө nhѭ
UHoàiH 1.1) hay thay thӃ các dҩu hiӋu ít dùng, nhѭ dҩu ngoһc kép, bҵng
nhӳng mүu tӵ ViӋt Nam cҫn phҧi có. Tӭc là hӉ muӕn có ÿҫy ÿӫ bӝ chӳ ViӋt
ta phҧi hy sinh vài dҩu hiӋu ít dùng cӫa bӝ chӳ ASCII.
Bӝ chӳ VPS cӫa Hӝi Vietnamese Professionals Society cNJng dùng cùng mӝt
nguyên tҳc nhѭ VISCII. Có ÿiӅu khác là vì VPS ÿѭӧc triӇn khai ӣ Pháp, nên
các khoa hӑc gia muӕn bҳt ÿҫu bҵng mӝt bӝ chӳ dùng cho tiӃng Pháp rӗi mӣ
mang thêm ÿӇ dùng cho chӳ ViӋt. Nói tóm lҥi, hai bӝ chӳ VISCII và VPS
khác nhau chӍ ӣ chӛ quy ѭӟc d...
Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 1
MӨC LӨC
Unicode cho chӳ ViӋt ......................................................................................................... 2
Bҧng ÿӕi chiӃu encoding các bӝ chӳ hiӋn hành vӟi Unicode............................................. 4
Thӱ nghiӋm font Unicode chӭa glyphs chӳ ViӋt................................................................ 8
Chѭѫng trình hoán chuyӇn trang web ViӋt ngӳ thành tiêu chuҭn Unicode........................ 9
Dùng Frontpage 98/ 2000 viӃt webpage Unicode ViӋt ngӳ ............................................. 10
Cách Dùng Unicode ĈӇ Gõ TiӃng ViӋt Trong MS-WORD............................................. 16
Cách chӑn Settings trong OutLook Express (IE 5) ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt
gӱi bҵng VoviMail hay NCR 18
Cách chӑn Settings trong OutLook 2000 ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt gӱi bҵng VoviMail hay NCR 22
Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Hotmail................................................................................... 26
Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Yahoo! Mail............................................................................ 28
Cài ứng dụng Unicod trong Website tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài ứng dụng Unicod trong Website tiếng việt - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cài ứng dụng Unicod trong Website tiếng việt 9 10 41