Ktl-icon-tai-lieu

cài win qua mạng lan

Được đăng lên bởi nguyenbuugiang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Có ý kiến rằng: tôi dùng file ghost có sẵn!! Thế nhưng nếu 100 máy đó có cấu hình
không giống nhau thì sao dùng ghost được? (Thật ra cũng có cách tạo ghost nhận
mọi cấu hình tuy nhiên bài viết này tạm thời xem như chúng ta chưa biết cách tạo,
Sử sẽ post bài đó sau). Chính vì lý do đó, Microsoft đã tích hợp trong hệ thống của
họ một cách cài đặt rất hay là cài windows từ xa qua mạng LAN hay còn được biết
đến với các tên RIS (Remote Installation Services).
Với cách này, phía Client không cần có ổ CD cũng cài được vì nó cài qua mạng mà.
Phương pháp RIS cần 2 thành phần: Server và Client:
Server chạy dịch vụ cài đặt từ xa RIS và cung cấp file cài đặt cho Client khi được yêu
cầu từ phía Client. Quá trình cài đặt từ phía Client được thực hiện tự động từ khâu
tìm kiếm server cung cấp nguồn cài đặt, tải file về và thực hiện cài đặt tự động. RIS
có sự kết hợp của 1 ảnh cơ bản (các file nguồn) của kiểu cài đặt nhân bản (Ghost),
cộng với cài đặt bằng dòng lệnh. Do vậy, cách này cho phép cài đặt trên nhiều cấu
hình phần cứng khác nhau. Việc cài đặt bằng RIS sẽ giảm thiểu nhiều công sức và
thời gian của người quản trị, nhưng bù lại bạn phải làm việc khá vất vả vì việc cấu
hình RIS khá phức tạp.
Điều kiện thực hiện
Server:

Server phải chạy hệ điều hành dùng cho Server, ví dụ: Win 2000 hay 2003.

Server cài đặt RIS phải có 2 phân vùng khác nhau vì phân vùng chứa các
thông tin và các ảnh đĩa phải khác với phân vùng hệ thống. Ví dụ: Ổ C cài
win, ổ D chứa file ảnh. Lưu ý là Phân vùng cài đặt RIS phải được định dạng
theo chuẩn NTFS phiên bản 5 trở về sau.

Server phải được nâng cấp lên Domain.

Cài DHCP Server.

Cài DNS Service (thật ra thì khi nâng cấp lên Domain thì tự động sẽ cài
dịch vụ DNS luôn nên bước này không cần làm).

Và …. đĩa cài win.
Client:

Có card mạng.

Hỗ trợ boot ROM. Ở đây, Sử dùng máy ảo nên có hỗ trợ sẵn Boot ROM,
khỏi phải mua hehe.
Thực hiện:
Trên Server:
Nâng cấp Server từ mô hình Workgroup lên Domain.
Trong phần chỉnh địa chỉ của card mạng, chỉnh DNS về chính máy Server để khi
nâng cấp lên domain thì cài luôn dịch vụ DNS.

Vào Start Program\Run, gỏ lệnh dcpromo rồi thực hiện lần lượt như trong các hình:
Nói chung nếu mới làm quen thì mọi thứ bạn để mặc định next tới thôi, chỉ có một
chổ là phải nhập tên domain vào, ví dụ ở đây tôi nhập d03tha1.com. Còn lại cứ
next tới để mặc định.

Sau khi cài xong máy sẽ yêu cầu restart máy lại.
Sau đó log on với tài khoản Administrator.
Cài dịch vụ RIS và DHCP:
Vào Control Panel\Add Remove Programs\Add...
Có ý ki n r ng: tôi dùng file ghost có s n!! Th nh ng n u 100 máy ó có c u hình ế ế ư ế đ
không gi ng nhau thì sao dùng ghost c? (Th t ra c ng có cách t o ghost nh n đượ ũ
m i c u hình tuy nhiên bài vi t này t m th i xem nh chúng ta ch a bi t cách t o, ế ư ư ế
S s post bài ó sau). Chính vì lý do ó, Microsoft ã tích h p trong h th ng c a đ đ đ
h m t cách cài t r t hay là cài windows t xa qua m ng LAN hay còn c bi t đặ đượ ế
n v i các tên RIS (Remote Installation Services).đế
V i cách này, phía Client không c n có CD c ng cài c vì nó cài qua m ng mà. ũ đượ
Ph ng pháp RIS c n 2 thành ph n:ươ Server và Client:
Server ch y d ch v cài t t xa RIS và cung c p file cài t cho Client khi c yêu đặ đặ đượ
c u t phía Client. Quá trình cài t t phía Client c th c hi n t ng t khâu đặ đượ độ
tìm ki m server cung c p ngu n cài t, t i file v và th c hi n cài t t ng. RIS ế đặ đặ độ
có s k t h p c a 1 nh c b n (các file ngu n) c a ki u cài t nhân b n (Ghost), ế ơ đặ
c ng v i cài t b ng dòng l nh. Do v y, cách này cho phép cài t trên nhi u c u đặ đặ
hình ph n c ng khác nhau. Vi c cài t b ng RIS s gi m thi u nhi u công s c và đặ
th i gian c a ng i qu n tr , nh ng bù l i b n ph i làm vi c khá v t v vì vi c c u ườ ư
hình RIS khá ph c t p.
i u ki n th c hi nĐ
Server:
Server ph i ch y h i u hành dùng cho Server, ví d : Win 2000 hay 2003. đ
Server cài t RIS ph i có 2 phân vùng khác nhau vì phân vùng ch a các đặ
thông tin và các nh a ph i khác v i phân vùng h th ng. Ví d : C cài đĩ
win, D ch a file nh. L u ý là Phân vùng cài t RIS ph i c nh d ng ư đặ ả đượ đị
theo chu n NTFS phiên b n 5 tr v sau.
Server ph i c nâng c p lên Domain.ả đượ
Cài DHCP Server.
Cài DNS Service (th t ra thì khi nâng c p lên Domain thì t ng s cài độ
d ch v DNS luôn nên b c này không c n làm). ướ
Và …. a cài win.đĩ
Client:
Có card m ng.
H tr boot ROM. ây, S dùng máy o nên có h tr s n Boot ROM, đ
kh i ph i mua hehe.
Th c hi n:
Trên Server:
Nâng c p Server t mô hình Workgroup lên Domain.
Trong ph n ch nh a ch c a card m ng, ch nh DNS v chính máy Server khi đị để
nâng c p lên domain thì cài luôn d ch v DNS.
cài win qua mạng lan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cài win qua mạng lan - Người đăng: nguyenbuugiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
cài win qua mạng lan 9 10 893