Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang khắc phục lỗi RBS

Được đăng lên bởi Ryan Lee
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 8707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Danh sách các loại lỗi trong RBS 2000 Macro

Mục lục

1

Giới thiệuIntroduction

1

1.1

Thông tin hiệu đính

1

2

Các thuật ngữ

3

2.1

Số hiệu lỗi

3

2.2

Các sơ đồ lỗi

3

2.3

Logical RU

4

3

Tổng quan về sơ đồi lỗiFault Map Overview

5

4

Các sơ đồ lỗi SO CF

7

4.1

SO CF, Điều kiện ngoài của sơ đồ lớp 1

7

4.2

SO CF, Điều kiện ngoài của sơ đồ lớp 2

7

4.3

SO CF, Sơ đồ lỗi bên trong lớp 1A

11

4.4

SO CF, sơ đồ lỗi bên trong lớp 2A

17

4.5

SO CF, replacement unit map

45

5

Các sơ đồ lỗi SO TRXC

59

5.1

Điều kiện ngoài sơ đồ lớp 1 SO TRXC

59

5.2

Điều kiện ngoài sơ đồi lớp 2 SO TRXC

59

5.3

Sơ đồ lỗi bên trong lớp 1A SO TRXC

63

5.4

Sơ đồ lỗi bên trong lớp 1B SO TRXC

72

5.5

Sơ đồ lỗi bên trong lớp 2A SO TRXC

74

5.6

SO TRXC, replacement unit map

86

6

Các sơ đồ lỗi AO

91

6.1

Điều kiện ngoài lớp 1, AO CON

91

6.2

Điều kiện ngoài lớp 2, AO CON

91

6.3

Điều kiện bên trong sơ đồ lỗi lớp 1B, AO RX

92

6.4

Điều kiện trong sơ đồ lỗi lớp 2A AO RX,

96

6.5

Điều kiện ngoài sơ đồ lớp 1 AO TF

99

6.6

Điều kiện ngòa sơ đồ lớp 2 AO T

102

6.7

Điều kiện bên trong sơ đồ lỗi lớp 1B AO TF

104

6.8

Sơ đồ lỗi bên trong lớp 2A AO TF,

105

6.9

Điều kiện ngoài sơ đồ lớp 1 AO TS

106

1

6.10

Sơ đồ lỗi trong lớp 1A, AO TX

106

6.11

Sơ đồ lỗi trong lớp 2A, AO TX

106

6.12

Sơ đồ lỗi trong lớp 2A, AO TX

114

2

Giới thiệu
1. Giới thiệu
Tài liệu này mô tả tất cả các lỗi có thể xảy ra từ tất cả các Macro RBS, trừ RBS
2109 và RBS 2111, từ BSC, và các đơn vị HW bị nghi ngờ là nguyên nhân gây
ra lỗi.
Với RBS 2109 và RBS 2111, tìm trong tài liệu danh sách lỗi RBS 2000 Micro.
Chú ý: Lỗi phải được kiểm tra lại trước khi phản ánh về đơn vị lỗi từ trung
tâm sửa chữa của Ericsson
Chý ý: Những số hiệu lỗi không sử dụng thì không được trình bày trong
danh sách lỗi này..
1.1.

Thông tin hiệu đính
Ngoài những thay đổi đã biên tập, tài liệu này sẽ hiệu đính những thông tin như
sau:
•

Lỗi SO TRXC I2A:37 được thêm vào.

•

Lỗi SO CF I1A:8 – được miêu tả rõ đầy đủ.

•

Lỗi SO CF I2A:21 – được miêu tả rõ đầy đủ.

•

Lỗi SO CF I2A:22 – được miêu tả rõ đầy đủ.

•

Lỗi SO CF I2A:23 – được miêu tả rõ đầy đủ.

2. Các thuật ngữ
Những thuật ngữ sau đây sẽ được sử dụng thông suốt trong tài liệu này.
2.1

Số hiệu lỗi
Những số hiệu lỗi được đồng nhất với vị trí bit trên sơ đồ lỗi, được trình diễn
trên giao diện Abis
3

2.2

Các sơ đồi lỗi

Điều kiện ngoài của sơ đồi lớp 1 (EC1)
Các điều kiện được trình bày trong lớp này là những điều kiện ảnh hưởng ...
1
Danh sách các loi li trong RBS 2000 Macro
Mc lc
1 Gii thiuIntroduction 1
1.1 Thông tin hiu đính 1
2 Các thut ng 3
2.1
S
hi
u
l
i
3
2.2
Các đ
l
i
3
2.3 Logical RU 4
3 Tng quan về sơ đồi liFault Map Overview 5
4 Các sơ đồ li SO CF 7
4.1
SO CF,
u ki
n ngoài c
a sơ đ
l
p 1
7
4.2
SO CF,
u ki
n ngoài c
a sơ đ
l
p 2
7
4.3
SO CF,
đ
l
i bên
trong l
p 1A
11
4.4
SO CF,
đ
l
i bên trong l
p 2A
17
4.5 SO CF, replacement unit map 45
5 Các sơ đồ li SO TRXC 59
5.1
u ki
n ngoài sơ đ
l
p 1
SO
TRXC
59
5.2
u ki
n ngoài sơ đ
i l
p 2
SO
TRXC
59
5.3
Sơ đ
l
i bên trong l
p 1A
SO
TRXC
63
5.4
Sơ đ
l
i bên trong l
p 1B
SO
TRXC
72
5.5
Sơ đ
l
i bên trong l
p 2A
SO
TRXC
74
5.6 SO TRXC, replacement unit map 86
6 Các sơ đồ li AO 91
6.1
u ki
n ngoài l
p 1
,
AO
CON
91
6.2
u ki
n ngoài l
p 2
,
AO
CON
91
6.3
u ki
n bên trong đ
l
i l
p 1B
,
AO
RX
92
6.4
u ki
n trong sơ đ
l
i l
p 2A
AO
RX,
96
6.5
u ki
n ngoài sơ đ
l
p 1
AO
TF
99
6.6
u ki
n
ngòa s
ơ đ
l
p 2
AO
T
102
6.7
u ki
n bên trong đ
l
i l
p 1B
AO
TF
104
6.8
Sơ đ
l
i bên trong l
p 2A
AO
TF,
105
6.9 Điều kiện ngoài sơ đlp 1 AO TS 106
Cẩm nang khắc phục lỗi RBS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang khắc phục lỗi RBS - Người đăng: Ryan Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Cẩm nang khắc phục lỗi RBS 9 10 276