Ktl-icon-tai-lieu

Cảm nhận và biểu diễn màu sắc

Được đăng lên bởi birain120
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------o0o--------

BÀI TẬP LỚN

Xử lý ảnh
Đề tài : Cảm

nhận và biểu diễn màu sắc

Giảng viên hướng dẫn

: Nguyễn Linh Giang

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Bách
Nguyễn Thị Hòa
Nguyễn Văn Hải
Lớp

: Hệ thống thông tin – K51

Hà Nội - Tháng 04/2010

Bài tập lớn Xử lý ảnh

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

4

Phân công công việc

5

1. Ánh sáng, màu sắc

6

1.1 Ánh sáng............................................................................................................ 6
1.1.1 Khái niệm..................................................................................................... 6
1.1.2 Tính chất của ánh sáng..................................................................................... 7
1.2. Màu sắc............................................................................................................ 7

2. Cảm nhận ánh sáng và chuyển động

8

2.1. Cấu tạo mắt........................................................................................................ 8
2.2 Vì sao ta nhìn thấy màu sắc các vật.........................................................................13
2.3 Cảm nhận chuyển động........................................................................................ 15

3. Các hệ biểu diễn màu 17
3.1 Mô hình màu RGB.............................................................................................. 17
3.1.1 Khái niệm................................................................................................... 17
3.1.2 Cơ sở sinh học.............................................................................................. 18
3.1.3. Biểu diễn trên máy tính.................................................................................. 18
3.2. Mô hình màu CMY........................................................................................... 21
3.2.1. Mô hình màu CMY....................................................................................... 21
3.2.2 Mô hình màu CMYK..................................................................................... 23
3.3 Mô hình HSI – Hue-Saturation-Intensity...................................................................24

Page | 2

Bài tập lớn Xử lý ảnh
3.4. Các hệ biểu diễn màu khác..................................................................................26
3.4.1. Mô hình HSB..........................................................
TRƯNG ĐI HC BCH KHOA H NI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V TRUYỀN THÔNG
--------o0o--------
BI TẬP LỚN
Xử lý ảnh
Đ ti : Cảm nhận và biểu diễn màu sắc
Ging viên hưng dn : Nguyễn Linh Giang
Nhóm sinh viên thc hin: Nguyễn Quang Bách
Nguyễn Thị Hòa
Nguyễn Văn Hải
Lp : Hệ thống thông tin – K51
Hà NFi - Tháng 04/2010
Cảm nhận và biểu diễn màu sắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm nhận và biểu diễn màu sắc - Người đăng: birain120
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cảm nhận và biểu diễn màu sắc 9 10 299