Ktl-icon-tai-lieu

Căn bản Pascal

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Căn bản pascal

– Giaïo trçnh Láûp trçnh Pascal càn baín —
–1—

BAÌI 1: GIÅÏI THIÃÛU NGÄN NGÆÎ PASCAL VAÌ CAÏC VÊ DUÛ ÂÅN
GIAÍN
I. Xuáút xæï ngän ngæî Pascal:
Pascal laì ngän ngæî láûp trçnh cáúp cao do Niklaus Wirth, giaïo sæ âiãûn toaïn træåìng
âaûi hoüc kyî thuáût Zurich (Thuñy Sé), âãö xuáút nàm 1970 våïi tãn Pascal âãø kyí niãûm nhaì
toaïn hoüc vaì triãút hoüc näøi tiãúng Blaise Pascal (ngæåìi Phaïp).
Ngän ngæî láûp trçnh Pascal coï âàûc âiãøm: ngæî phaïp, ngæî nghéa âån giaín vaì coï tênh
logic; cáúu truïc chæång trçnh roî raìng, dãù hiãøu (thãø hiãûn tæ duy láûp trçnh cáúu truïc); dãù
sæía chæîa, caíi tiãún.
Trong quaï trçnh phaït triãøn, Pascal âaî phaït huy âæåüc æu âiãøm vaì âæåüc duìng âãø taûo
ra nhiãöu æïng duûng trãn nhiãöu lénh væûc khaïc nhau. Caïc täø chæïc vaì cäng ty chuyãn vãö
maïy tênh dæûa trãn Pascal chuáøn âaî phaït triãøn thãm vaì taûo ra caïc chæång trçnh dëch
ngän ngæî Pascal våïi nhiãöu pháön bäø sung, giaím thiãøu khaïc nhau. Vê duû: TURBO
PASCAL cuía haîng Borland (Myî), QUICK PASCAL cuía haîng Microsoft, UCSD
PASCAL (University of California at San Diego), ANSI PASCAL (American

National Standard Institute),.v.v.

So våïi nhiãöu saín pháøm Pascal cuía nhiãöu täø chæïc vaì cäng ty khaïc nhau xuáút baín,
TURBO PASCAL cuía haîng Borland toí ra coï nhiãöu æu âiãøm nháút vaì hiãûn nay âaî tråí
thaình ngän ngæî láûp trçnh phäø biãún nháút trãn thãú giåïi sæí duûng trong lénh væûc giaíng
daûy vaì láûp trçnh chuyãn nghiãûp. Chè trong voìng vaìi nàm Turbo Pascal âæåüc caíi tiãún
qua nhiãöu phiãn baín : 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5 (1989), 6.0 (1990), 7.0 (1972).
Caïc táûp tin chênh cuía ngän ngæî Turbo Pascal gäöm:
- Turbo.exe: chæång trçnh soaûn thaío, dëch vaì liãn kãút chæång trçnh.
- Turbo.tpl (.tpl - Turbo Pascal Library): táûp tin thæ viãûn læu caïc âån vë (Unit)
chuáøn âãø chaûy våïi Turbo.exe.
Muäún sæí duûng caïc lãûnh âäö hoüa, phaíi coï caïc táûp tin sau:
- Graph.tpu: Âån vë (Unit) chæïa caïc lãûnh âäö hoaû.
- Caïc táûp tin coï pháön måí räüng CHR (SANS.CHR, TRIP.CHR,
GOTH.CHR,.v.v.): Chæïa caïc kiãøu chæî trong chãú âäü âäö hoaû.
- Caïc táûp tin coï pháön måí räüng BGI (EGAVGA.BGI, HERC.BGI, CGA.BGI,...):
âãø âiãöu khiãøn caïc loaûi maìn hçnh tæång æïng khi duìng âäö hoaû.
II. Khåíi âäüng:
Trang 1

– Giaïo trçnh Láûp trçnh Pascal càn baín —
–2—

Ta coï thãø khåíi âäüng Pascal tæì Windows hoàûc MS-DOS, chuyãøn âãún thæ muûc BP
hoàûc TP vaì chaûy táûp tin BP.EXE hay TURBO.EXE. Hai caïch khåíi âäüng trãn thæûc
hiãûn nhæ sau...
Căn bản pascal
Căn bản Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căn bản Pascal - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Căn bản Pascal 9 10 203