Ktl-icon-tai-lieu

Cáp quang

Được đăng lên bởi binh-nguyen2727
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
for example
horizontal
and
xxxxxxx
vertical cabling
xxxxxxxx your LCS2 system
configure

Select LCS2 panels and connector units (p. 726, 730, 736)
LCS2 cat. 6a

LCS2 cat. 6

LCS2 cat. 5e

STP

0 335 73

0 335 63

-

UTP

0 335 84

0 335 61

0 335 51

STP

0 335 76

0 335 66

-

UTP

0 335 77

0 335 64

0 335 54

Blanking plate

0 335 91

0 335 91

0 335 91

Patch panel 1 U
To be fitted with 4 units

0 335 90

0 335 90

0 335 90

Patch panels 1U
Fitted with 24 connectors

Units of 6 x RJ 45 connectors

Select additional LCS2 panels and units (p. 738-739)
LCS2
Telephone panels 1 U
Fitted with 4 x 12 port extensions

Telephone extensions
Fitted with 12 ports

Doubler units

Video streaming unit

3-6/4-5 contacts (digital)

0 335 31

4-5/7-8 contacts (analogue)

0 335 30

3-6/4-5 contacts (digital)

0 335 33

4-5/7-8 contacts (analogue)

0 335 32

Ethernet/Ethernet

UTP

0 335 38

Telephone/Ethernet

UTP

0 335 36

Telephone/telephone

0 335 35

6 x "F" connectors

0 335 34

7 x RJ 45 ports

0 335 02

6 x RJ 45 ports + 1 LC type optic port

0 335 05

4 ports

0 335 01

Switch units

Power over Ethernet (PoE) injector

Select fibre optic equipment (p. 742-744)
Monomode

Multimode

LC units

0 335 13

0 335 18

SC units

0 335 12

0 335 17

ST units

-

0 335 16

High density - LC

-

0 335 19

10/100 base T to 10/100 base SX

-

0 335 06

1000 base T to 1000 base SX/LX

-

0 335 07

0 335 05

0 335 05

Fibre optic cabinets 1 U - For 4 fibre optic units

0 335 10

0 335 10

Fibre optic cassettes for patch panel - For 1 fibre optic unit

0 335 11

0 335 11

For 6 fibres

For 12 fibres

Copper/fibre optic converters

Switch units

6 x RJ 45 ports + 1 LC type optic port

Red catalogue numbers: New products

722

...
722
for example xxxxxxx
xxxxxxxx
Red catalogue numbers: New products
horizontal and vertical cabling
configure your LCS
2
system
SELECT LCS
2
PANELS AND CONNECTOR UNITS (p. 726, 730, 736)
LCS
2
cat. 6a
LCS
2
cat. 6 LCS
2
cat. 5e
Patch panels 1U
Fitted with 24 connectors
STP 0 335 73 0 335 63 -
UTP 0 335 84 0 335 61 0 335 51
Units of 6 x RJ 45 connectors
STP 0 335 76 0 335 66 -
UTP 0 335 77 0 335 64 0 335 54
Blanking plate 0 335 91 0 335 91 0 335 91
Patch panel 1 U
To be fitted with 4 units
0 335 90 0 335 90 0 335 90
SELECT ADDITIONAL LCS
2
PANELS AND UNITS (p. 738-739)
LCS
2
Telephone panels 1 U
Fitted with 4 x 12 port extensions
3-6/4-5 contacts (digital) 0 335 31
4-5/7-8 contacts (analogue) 0 335 30
Telephone extensions
Fitted with 12 ports
3-6/4-5 contacts (digital) 0 335 33
4-5/7-8 contacts (analogue) 0 335 32
Doubler units
Ethernet/Ethernet UTP 0 335 38
Telephone/Ethernet UTP 0 335 36
Telephone/telephone 0 335 35
Video streaming unit 6 x "F" connectors 0 335 34
Switch units
7 x RJ 45 ports 0 335 02
6 x RJ 45 ports + 1 LC type optic port 0 335 05
Power over Ethernet (PoE) injector 4 ports 0 335 01
SELECT FIBRE OPTIC EQUIPMENT (p. 742-744)
Monomode Multimode
For 6 fibres
LC units 0 335 13 0 335 18
SC units 0 335 12 0 335 17
ST units - 0 335 16
For 12 fibres High density - LC - 0 335 19
Copper/fibre optic converters
10/100 base T to 10/100 base SX - 0 335 06
1000 base T to 1000 base SX/LX - 0 335 07
Switch units 6 x RJ 45 ports + 1 LC type optic port 0 335 05 0 335 05
Fibre optic cabinets 1 U - For 4 fibre optic units 0 335 10 0 335 10
Fibre optic cassettes for patch panel - For 1 fibre optic unit 0 335 11 0 335 11
Cáp quang - Người đăng: binh-nguyen2727
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cáp quang 9 10 860