Ktl-icon-tai-lieu

Câu 14-20/8 KTMT

Được đăng lên bởi nguyenhuyvienthong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 14-20
14- Cổng NOT
Cổng NOT là cổng thực hiện phép toán đảo logic. Cổng NOT chỉ có một đầu vào
và một đầu ra.
- Ký hiệu, bảng trạng thái:
A

AY0110bảng trạng thái

A

Y

Y

Hình 2.1 ký hiệu và bảng trạng thái của cổng NOT

- Biểu thức:
Y=A
17- Cổng OR
Cổng OR là cổng thực hiện phép cộng (phép hoặc) logic. Cổng OR có thể có 2
hoặc nhiều đầu vào và một đầu ra.
- Ký hiệu: Hình 2.2
- Biểu thức:
Y=A+B
- Bảng trạng thái:
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Y
0
1
1
1

Y

A
B

Y

A
B

A
B

A
B

Y

A
B

&

Y

ABY000010100111Bảng tr
ạng th ái

Hình 2.3 Ký hiệu của cổng AND

- Ký hiệu: Hình 2.3
- Biểu thức: Y = AB
- Bảng trạng thái:
Ngõ ra của cổng AND bằng 1 khi tất cả các đầu vào đều bằng 1.
15- Cổng NAND
Cổng NAND thực hiện phép toán “và-đảo”.
ABY001011101110bảng
Y

A
B

≥1

Y

Hình 2.4 Ký hiệu của cổng NAND 2 lối vào

- Ký hiệu: Hình 2.4
- Biểu thức:Y = AB
- Bảng trạng thái:

Y

Hình 2.2 ký hiệu của cổng OR 2 lối vào

Ngõ ra của cổng OR bằng 1 khi có ít nhất một ngõ vào bằng 1.
16- Cổng AND
Cổng AND thực hiện phép toán “và”.

A

≥1

trạng thái

Ngõ ra của cổng NAND bằng 1 khi có ít nhất 1 đầu vào bằng 0.
Hoạt động của 1 cổng NAND tương đương với một mạch ghép gồm 1 cổng AND
và 1 cổng NOT như sau:
A

AB

A

Y = AB

=

B
B
Hình 2.5 Mạch điện tương đương của cổng NAND

18- Cổng NOR
Cổng NOR thực hiện phép toán “hoặc - đảo”
- Ký hiệu: Hình 2.6
Y

A
B

Y

A
B

A
B

≥1

Y

ABY001010100110bảng
trạng thái

Hình 2.6 Ký hiệu của cổng NOR 2 lối vào

- Biểu thức: Y = A + B
Ngõ ra bằng 1 khi tất cả các ngõ vào đều bằng 0.
Hoạt động của 1 cổng NOR tương đương với 1 mạch ghép gồm 1 cổng OR và 1
cổng NOT như sau:
A+B

A
B

A+ B

Y=A + B

A
= B

Hình 2.7 Mạch tươmg đương của cổng NOR 2 lối vào
19- Cổng EX-OR
Cổng EX-OR thực hiện phép toán “cộng với phép loại trừ” hay còn gọi là “hoặc
loại trừ”.
A
B
Y
A
B

Y

A
B

Y

A
B

Y

- Ký hiệu
Hình 2.8 Ký hiệu của cổng EX-OR 2 lối vào

0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
bảng trạng thái

- Biểu thức:
Y = A ⊕ B = AB + AB
Đầu ra Y nhận giá trị bằng 1 khi hai đầu vào có giá trị khác nhau.
Có thể dùng các cổng logic NOT, AND và OR để tổ chức một mạch EX-OR như
Hình 2.9.
A
B

20- Cổng EX-NOR

Y =AB +AB

Hình 2.9 Mạch tương đương của cổng EX-OR

Cổng EX-NOR thực hiện phép toán “cộng với phép loại trừ phủ định” hay còn gọi
là phép “hoặc loại trừ phủ định”.
- Ký hiệu:
A
B

Y

A
B

Y

A
B

ABY001010100111Bản
g trạng thái

Y

Hình 2.10 Ký hiệu của cổng EX-NOR 2 lối vào

- Biểu thức: Y = A ...
Câu 14-20
14- Cổng NOT
Cổng NOT cổng thực hiện phép toán đảo logic. Cổng NOT chỉ một đầuo
và một đầu ra.
- Ký hiệu, bảng trạng thái:
- Biểu thức:
AY =
17- Cổng OR
Cổng OR cổng thực hiện phép cộng (phép hoặc) logic. Cổng OR có thể 2
hoặc nhiều đầu vào và một đầu ra.
- Ký hiệu: Hình 2.2
- Biểu thức: Y = A + B
- Bảng trạng thái:
Ngõ ra của cổng OR bằng 1 khi có ít nhất một ngõ vào bằng 1.
16- Cổng AND
Cổng AND thực hiện phép toán “và”.
- Ký hiệu: Hình 2.3
- Biểu thức: Y = AB
- Bảng trạng thái:
Ngõ ra của cổng AND bằng 1 khi tất cả các đầu vào đều bằng 1.
15- Cổng NAND
Cổng NAND thực hiện phép toán “và-đảo”.
- Ký hiệu: Hình 2.4
- Biểu thức:Y =
AB
- Bảng trạng thái:
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
A
A
Y
AY0110bảng trạng thái
Hình 2.1 ký hiệu và bảng trạng thái của cổng NOT
Y
Y Y
A
B
A
B
Hình 2.3 Ký hiệu của cổng AND
ABY000010100111Bảng tr
ạng th ái
&
A
B
A
B
Y Y
Hình 2.2 ký hiệu của cổng OR 2 lối vào
A
B
Y
1
A A
B
Y
Y
Hình 2.4 Ký hiệu của cổng NAND 2 lối vào
Ybảng
trạng thái
1
Câu 14-20/8 KTMT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu 14-20/8 KTMT - Người đăng: nguyenhuyvienthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu 14-20/8 KTMT 9 10 409