Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình R0

Được đăng lên bởi Sắp Lấy Vợ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu hình R0:
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R0
R0(config)#enable password dtvt28
R0(config)#router eigrp 100
R0(config-router)#network 10.0.0.0
R0(config-router)#auto-summary
R0(config-router)#interface fa0/0
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 190.10.10.1 255.255.255.0 75
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up
R0(config-if)#interface fa0/1
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.16.10.1 255.255.0.0 75
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state
to up
R0(config-if)#interface ser 0/1/0
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 192.168.1.1 255.255.255.0 75
R0(config-if)#clock rate 56000
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
R0(config-if)#exit
R0(config)#interface ser 0/1/1
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.168.1.2 255.255.0.0 75
R0(config-if)#clock rate 56000
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1, changed state to up
R0(config-if)#exit
R0(config)#exit
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R0#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Cấu hình R1:
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#enable password dtvt28
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#auto-summary
R1(config-router)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip aummary-address eigrp 100 172.10.16.1 255.255.0.0 75
R1(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state
to up
R1(config-if)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.16.31.1 255.255.0.0 75
R1(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up
R1(config-if)#interface ser 0/0/0
R1(config-if)#ip summary-address eigrp 100 192.168.3.2 255.255.255.0 75
R1(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Inte...
Cấu hình R0:
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R0
R0(config)#enable password dtvt28
R0(config)#router eigrp 100
R0(config-router)#network 10.0.0.0
R0(config-router)#auto-summary
R0(config-router)#interface fa0/0
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 190.10.10.1 255.255.255.0 75
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up
R0(config-if)#interface fa0/1
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.16.10.1 255.255.0.0 75
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state
to up
R0(config-if)#interface ser 0/1/0
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 192.168.1.1 255.255.255.0 75
R0(config-if)#clock rate 56000
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
R0(config-if)#exit
R0(config)#interface ser 0/1/1
R0(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.168.1.2 255.255.0.0 75
R0(config-if)#clock rate 56000
R0(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1, changed state to up
R0(config-if)#exit
R0(config)#exit
R0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R0#copy running-config startup-config
Cấu hình R0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình R0 - Người đăng: Sắp Lấy Vợ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cấu hình R0 9 10 891