Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình Router

Được đăng lên bởi collfashi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC LỆNH CẤU HÌNH TRÊN ROUTER
Router(config)#
Tên router
hostname R1
Password cổng CONSOLE:
line console 0
password cisco
login
exit
Password cổng VTY:
line vty 0 4
password cisco
login
exit
Mật mã enable:
enable password cisco
enable secret netpro
Không hiện password khi sử dụng show running-config:
Service password-encryption
Hiển thị cấu hình thông điệp motd:
Banner motd # thông điệp #
Cấu hình cổng FastEthernet:
int f0/0
ip addr 192.168.1.5 255.255.255.252
no shut
exit
Cấu hình cổng serial:
int s0/0
ip addr 192.168.1.4 255.255.255.252
clock rate 64000
no shut
exit
Cấu hình cổng LoopBack:
int lo0
ip addr 10.1.1.1 255.255.255.25
Cấu hình cổng defaul gateway để truy cập internet:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
Để chống hiện tượng chờ lâu khi nhập sai lệnh:
no ip domain
Cấu hình static cho router cho dai địa chỉ cho trước 1 - 30
ip route 200.1.0.0 255.255.255.240 lo0
….
ip route 200.1.30.0 255.255.255.252 lo0
router eigrp 100
redistribute static
exit

Cấu hình EIGRP cho router:
router eigrp 100
network10.1.1.1 0.0.0.3
network 172.16.1.1 0.0.0.255
Cấu hình EIGRP cho router biên
router eigrp 100
network 10.1.1.1 0.0.0.3
redistribute eigrp 100
router eigrp 200
network 172.16.1.1 0.0.0.255
redistribute eigrp 200
Cấu hình OSPF cho area 0:
Router ospf 1
Network 172.16.10.0 0.0.0.3 area 0
(tất cả các cổng của router)
Cấu hình bandwidth cho OSPF:
int s 0/0
Bandwidth 64
Hoặc:
int s0/0
ip ospf cost 1562
Cấu hình tự động cho DR/ BDR:
ip ospf priority 1
Router trỏ ra mạng internet sử dụng OSPF:
int lo1
ip add 172.16.10.1 255.255.255.252
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo1
router ospf 1
default-information originate
Cấu hình Router-id:
router ospf lo0
router-id 172.16.100.10

...
CÁC LỆNH CẤU HÌNH TRÊN ROUTER
Router(config)#
Tên router
hostname R1
Password cổng CONSOLE:
line console 0
password cisco
login
exit
Password cổng VTY:
line vty 0 4
password cisco
login
exit
Mật mã enable:
enable password cisco
enable secret netpro
Không hiện password khi sử dụng show running-config:
Service password-encryption
Hiển thị cấu hình thông điệp motd:
Banner motd # thông điệp #
Cấu hình cổng FastEthernet:
int f0/0
ip addr 192.168.1.5 255.255.255.252
no shut
exit
Cấu hình cổng serial:
int s0/0
ip addr 192.168.1.4 255.255.255.252
clock rate 64000
no shut
exit
Cấu hình cổng LoopBack:
int lo0
ip addr 10.1.1.1 255.255.255.25
Cấu hình cổng defaul gateway để truy cập internet:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
Để chống hiện tượng chờ lâu khi nhập sai lệnh:
no ip domain
Cấu hình static cho router cho dai địa chỉ cho trước 1 - 30
ip route 200.1.0.0 255.255.255.240 lo0
….
ip route 200.1.30.0 255.255.255.252 lo0
router eigrp 100
redistribute static
exit
Cấu hình Router - Trang 2
Cấu hình Router - Người đăng: collfashi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấu hình Router 9 10 500