Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình router trên packet tracer

Được đăng lên bởi Toàn Đinh Hà Phương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Router Config
A. Cấu hình cơ bản
- Chế độ Router> ( Hình như là user mode )
Sử dụng một số lệnh để kiểm tra router :
Router>show ip protocols
Router>show ip route
Router>show ip interface brief
Router>show cdp neighbors
Router>traceroute
Router>ping
…..
- Chế độ Router# (Hình như là chế độ privileged mode)
+ Sử dụng các lệnh để kiểm tra router giống như Router>
+ Sử dụng thêm 2 lệnh :
Router#show running-config
Router#show startup-config
- Chế độ Router(config)# (Hình như là chế độ configuration mode)
Dùng để cấu hình router. Phần “[….]” các bạn tự điền vào nhé
+ Tên – Banner – Password
Đặt tên router
Router(config)#hostname [Tên router]
Đặt banner message
Router(config)#banner motd # [Đoạn banner cho router] #
Tắt DNS lookup
Router(config)#no ip domain-lookup
Mã hóa password
Router(config)#service password-encryption
Cấu hình console password
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password [password console]
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#login

Cấu hình telnet password
Router(config-line)#line vty 0 4
Router(config-line)#password [password telnet]
Router(config-line)#login
Cấu hình enable password
Router(config)#enable password [password enable] //pass không mã hóa
Hoặc
Router(config)#enable secret [password enable] // pass có mã hóa
+ Cấu hình địa chỉ ip cho interface
Cổng Fa
Router(config)#interface [Tên cổng interface]
Router(config-if)#ip address [IP address] [subnet mask]
Router(config-if)#description [mô tả]
Router(config-if)#no shutdown
Cổng Serial
Router(config)#interface [Tên cổng interface]
Router(config-if)#ip address [IP address] [subnet mask]
Router(config-if)#description [mô tả]
Router(config-if)#clock rate [giá trị clock rate]
Router(config-if)#no shutdown
Cổng loopback
Router(config)#interface loopback [số thứ tự phân biệt loopback từ 0 trở đi]
Router(config-if)#ip address [IP address] [subnet mask]
Cổng Vlan
Router(config)#interface vlan [số thứ tự phân biệt vlan từ 1 trở đi]
Router(config-if)#ip address [IP address] [subnet mask]
Router(config-if)#no shut
+ Cấu hình static route – default route
Đường default route
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit interface hoặc next hop address]
Bổ sung thêm về next hop và exit interface
Exit interface: là cổng ra của route khi chuyển gói tin đến đích
Next hop: là địa chỉ ip tại cổng tiếp theo mà gói tin sẽ đi qua.

Cổng Fa0/0 trên Router0 là Exit interface
10.10.10.1/24 ở cổng Fa0/0 của Router1 là next hop
Static route
Router(config)#ip route [IP a...
Router Config
A. Cu hình cơ bản
- Chế độ Router> ( Hình như là user mode )
S dng mt s lệnh để kim tra router :
Router>show ip protocols
Router>show ip route
Router>show ip interface brief
Router>show cdp neighbors
Router>traceroute
Router>ping
…..
- Chế độ Router# (Hình như là chế độ privileged mode)
+ S dng các lệnh để kim tra router giống như Router>
+ S dng thêm 2 lnh :
Router#show running-config
Router#show startup-config
- Chế độ Router(config)# (Hình như là chế độ configuration mode)
Dùng để cu hình router. Phn “[….]” các bn tự điền vào nhé
+ Tên – Banner – Password
Đặt tên router
Router(config)#hostname [Tên router]
Đặt banner message
Router(config)#banner motd # [Đoạn banner cho router] #
Tt DNS lookup
Router(config)#no ip domain-lookup
Mã hóa password
Router(config)#service password-encryption
Cu hình console password
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password [password console]
Router(config-line)#logging synchronous
Router(config-line)#login
Cấu hình router trên packet tracer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình router trên packet tracer - Người đăng: Toàn Đinh Hà Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu hình router trên packet tracer 9 10 876