Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi CSDL

Được đăng lên bởi trunghtps01099
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1 - Trường khóa chính là trường:
[a]--Single Key
[b]--Unique Key – Unique là gì : là duy nhất mà cho phép rỗng
[c]--First Key
[d]--Primary Key
2- Kết quả của các thao tác dữ liệu là:
[a]--Một biểu thức.
[b]--Một File
[c]--Một quan hệ
[d]--Nhiều quan hệ.
3 - Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết
với nhau thông qua:
[a]--Địa chỉ của các bảng
[b]--Tên trường
[c]--Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
[d]--Thuộc tính khóa
4-Thuộc tính của thực thể được biểu diễn trong sơ đồ ERD như thế nào?
a. Hình thoi
b. Mũi tên
c. Hình tròn
d. Hình chữ nhật
5 - Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
[a]--Khóa có ít thuộc tính nhất
[b]--Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian
[c]--Khóa bất kì
[d]--Chỉ là khóa có một thuộc tính
6 - Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
[a]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
[b]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
[c]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai
thác CSDL quan hệ
[d]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa
trên mô hình dữ liệu quan hệ
7 - Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
[a]--Thuộc tính khóa
[b]--Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng
[c]--Ý định của người quản trị hệ CSDL

[d]--Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn
8 - Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
[a]--Tập hợp các bảng dữ liệu
[b]--Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
[c]--Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
[d]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
9 - Câu nào sai trong các câu dưới đây?
[a]--Mỗi bảng có ít nhất một khóa
[b]--Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất
[c]--Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính
[d]--Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ
không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu
10 - Trong quá trình cập nhật dữ liệu, được hệ quản trị CSDL kiểm soát để
đảm bảo tính chất nào?
[a]--Tính chất ràng buộc toàn vẹn
[b]--Tính độc lập
[c]--Tính nhất quán
[d]--Tính bảo mật
11 - Hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL
cho phép:
[a]--Xem nội dung các bản ghi
[b]--Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác
[c]--Xem một số trường của mỗi bản ghi
[d]--Tất cả đều đúng
12- Nhóm lệnh định nghĩa dữ liệu của ngôn ngữ SQL là gì?
a. Select : truy vấn
b. Grant, Revoke
c. Create, Drop, Alter
d. Insert, Update,...
MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
1 - Trường khóa chính là trường:
[a]--Single Key
[b]--Unique Key – Unique là gì : là duy nhất mà cho phép rỗng
[c]--First Key
[d]--Primary Key
2- Kết quả của các thao tác dữ liệu là:
[a]--Một biểu thức.
[b]--Một File
[c]--Một quan hệ
[d]--Nhiều quan hệ.
3 - Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết
với nhau thông qua:
[a]--Địa chỉ của các bảng
[b]--Tên trường
[c]--Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)
[d]--Thuộc tính khóa
4-Thuộc tính của thực thể được biểu diễn trong sơ đồ ERD như thế nào?
a. Hình thoi
b. Mũi tên
c. Hình tròn
d. Hình chữ nhật
5 - Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?
[a]--Khóa có ít thuộc tính nhất
[b]--Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian
[c]--Khóa bất kì
[d]--Chỉ là khóa có một thuộc tính
6 - Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ?
[a]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
[b]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
[c]--Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ và khai
thác CSDL quan hệ
[d]--Cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ dựa
trên mô hình dữ liệu quan hệ
7 - Liên kết giữa các bảng được dựa trên:
[a]--Thuộc tính khóa
[b]--Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng
[c]--Ý định của người quản trị hệ CSDL
Câu hỏi CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi CSDL - Người đăng: trunghtps01099
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi CSDL 9 10 633