Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lý thuyết về hệ điều hành

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ngân hang
̀
câu hoỉ thi
● Câu hỏi loại 1 điểm
Chương 1 :
Câu hỏi 1.1: Chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của hệ điều hành
hệ

bằng cách nào? Hãy lấy một ví dụ về giao diện lập trình cho một
điều hành thông dụng.
Để các chương trình có thể sử dụng được những dịch vụ
HDH cung cấp giao diện lập trình
Vd :

kỹ

Câu hỏi 1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của
thuật này. Hệ thống xử lý theo mẻ có cần hệ điều hành không ?
Xử lý theo mẻ:
 Chương trình được phân thành các mẻ: gồm những chương trình
có yêu cầu giống nhau
 Toàn bộ mẻ được nạp vào băng từ và được tải vào máy để thực
hiện lần lượt
 Chương trình giám sát (monitor): tự động nạp
chương trình tiếp theo vào máy và cho phép nó
chạy
 => Giảm đáng kể thời gian chuyển đổi giữa hai
chương trình trong cùng một mẻ
 Trình giám sát là dạng đơn giản nhất của HDH
_ Khi hệ thống xử lý theo mẻ ko cần HDH

Câu hỏi 1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình
trong máy tính ? Yêu cầu đối với phần cứng khi sử dụng đa chương
trình?
_ Hệ thống chứa đồng thời nhiều chương trình trong bộ nhớ
_ Khi một chương trình phải dừng lại để thực hiện vào ra, HDH sẽ
chuyển CPU sang thực hiện một chương trình khác
=> Giảm thời gian chạy không tải của CPU
Thời gian chờ đợi của CPU trong chế độ đa chương trình giảm
đáng kể so với trong trường hợp đơn chương trình
 HDH phức tạp hơn rất nhiều so với HDH đơn chương trình
_ Đòi hỏi hỗ trợ từ phần cứng, đặc biệt khả năng vào/ra bằng ngắt
và DMA
Chương 2 :
Câu hỏi 1.4 : Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm khác
nhau giữa tiến trình với chương trình. Nêu tên ít nhất bốn thao tác liên
quan tới quản lý tiến trình (chỉ cần nêu tên, không cần trình bày chi
tiết).
 Tiến trình là một chương trình đang trong quá trình thực
hiện
Chương trình
Thực thể tĩnh Thực thể động

Tiến trình
Được cấp một số tài nguyên

Không sở hữu tài nguyên cụ

để chứa tiến trình và thực

thể

hiện lệnh

_ Thao tác liên quan tới quản lý tiến trình : tạo mới tiến trình, kết thúc tiến
trình, chuyển đổi gữa các tiến trình
Câu hỏi 1.5 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể
bị kết thúc trong những trường hợp nào ?
Gán số định danh cho tiến trình được tạo mới và tạo một
ô trong bảng tiến trình
 Tạo không gian nhớ cho tiến trình và PCB  Khởi tạo PCB

 Liên kết PCB của tiến trình vào các danh sách quản lý
Tiến trình có thể bị kết thúc trong2TH:kết thúc bình thường và bị kết thúc
Câu hỏi 1.6 : Trình bầy về thao tác và quá trình chuyển đổi giữa các
tiến trình.
Th...
1. Ngân hang câu hoi thì ̉
● Câu h i lo i 1 đi m
Ch ng 1ươ :
Câu h i 1.1: Ch ng trình ng d ng g i d ch v c a h đi u hành ươ
b ng cách nào? Hãy l y m t ví d v giao di n l p trình cho m t
h
đi u hành thông d ng.
Đ các ch ng trình có th s d ng đ c nh ng d ch v ươ ượ
HDH cung c p giao di n l p trình
Vd :
Câu h i 1.2: Trình bày k thu t x lý theo m (lô) và u đi m c a ư
k
thu t này. H th ng x lý theo m có c n h đi u hành không ?
X lý theo m :
 Ch ng trình đ c phân thành các m : g m nh ng ch ng trình ươ ượ ươ
có yêu c u gi ng nhau
 Toàn b m đ c n p vào băng t và đ c t i vào máy đ th c ượ ượ
hi n l n l t ượ
 Ch ng trình giám sát (monitor): t đ ng n p ươ
ch ng trình ti p theo vào máy và cho phép ươ ế
ch y
 => Gi m đáng k th i gian chuy n đ i gi a hai
ch ng trình trong cùng m t m ươ
 Trình giám sát là d ng đ n gi n nh t c a HDH ơ
_ Khi h th ng x lý theo m ko c n HDH
Câu hỏi lý thuyết về hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi lý thuyết về hệ điều hành - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi lý thuyết về hệ điều hành 9 10 60