Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập HTTT

Được đăng lên bởi ngocnguyen-tma
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập hệ thống thông tin và quản lý
Câu 1 (Chương 1)
1.Trình bày khái niệm hệ thống, HTTT quản lý, vai trò và nhi ệm vụ c ủa HTTT qu ản lý
trong 1 tổ chức.
2. Trình bày tóm tắt các giai đoạn trong qua trình xây dựng HTTT quản lý.
3. Nội dung công việc cần thực hiện trong giai đoạn khảo sát, phân tích, thi ết k ế, cài
đặt HTTT quản lý.
4. Cấu trúc doanh nghiệp, văn hóa doanh nghi ệp và quá trình kinh doanh c ủa doanh
nghiệp có thuận lợi hay cản trở gì đối với việc triển khai ứng dụng của HTTT quản lý.
5. Trình bày tóm tắt các dạng trong HTTT quản lý của doanh nghiệp.
6. HTTT được phân loại theo cấp độ quản lý có đặc đi ểm gì? Li ệt kê 1 s ố HTTT tiêu
biểu theo cấp độ quản lý (Lấy ví dụ cụ thể).
7. HTTT được phân loại theo chức năng (Câu này chưa k ịp ghi xong, ch ắc gi ống câu
trên).
Câu 2 (Chương 2)
1.Các mô hình mạng thường được sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay.
2. Kiến trúc các hệ cơ sở dữ liệu.
3. Nguy cơ mất an toàn và bảo mật HTTT.
4. Trình bày mô hình và đặc điểm của hệ thông xử lý giao dịch.
5. Phân tích mô hình, các chức năng chính trong hệ thống tạo báo cáo quản lý.
6. Phân tích mô hình, các thành phần chính trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
7. Trình bày mô hình, các đặc điểm chính trong hệ thống hỗ trợ điều hành.
8. Phân tích mô hình, các chức năng chính trong hệ thống thông tin marketing.
9. Phân tích mô hình, các chức năng chính trong hệ thống tài chính kế toán.
10. Phân tích mô hình, các chức năng chính trong hệ thống quản lý sản xuất.
Câu 3 (Chương 4)
Khái niệm, trình bày mô hình, các tiêu chí đánh giá CRM, SCM, ERP hi ệu qu ả? Các
giai đoạn triển khai ERP? Vai trò của các HTTT này trong 1 tổ chức.

Câu 4 (Bài tập): Vẽ biểu đồ chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ( mức d ưới
đỉnh).

...
Câu h i ôn t p h th ng thông tin và qu n lý
Câu 1 (Ch ng 1)ươ
1.Trình y khái ni m h th ng, HTTT qu n , vai trò và nhi m v c a HTTT qu n lý
trong 1 t ch c.
2. Trình bày tóm t t các giai đo n trong qua trình xây d ng HTTT qu n lý.
3. N i dung công vi c c n th c hi n trong giai đo n kh o sát, phân tích, thi t k , i ế ế
đ t HTTT qu n lý.
4. C u trúc doanh nghi p, văn hóa doanh nghi p quá trình kinh doanh c a doanh
nghi p có thu n l i hay c n tr gì đ i v i vi c tri n khai ng d ng c a HTTT qu n lý.
5. Trình bày tóm t t các d ng trong HTTT qu n lý c a doanh nghi p.
6. HTTT đ c phân lo i theo c p đ qu n lý đ c đi m gì? Li t kê 1 s HTTT tiêuượ
bi u theo c p đ qu n lý (L y ví d c th ).
7. HTTT đ c phân lo i theo ch c năng (Câu y ch a k p ghi xong, ch c gi ng câuượ ư
trên).
Câu 2 (Ch ng 2)ươ
1.Các mô hình m ng th ng đ c s d ng trong doanh nghi p hi n nay. ườ ượ
2. Ki n trúc các h c s d li u.ế ơ
3. Nguy c m t an toàn và b o m t HTTT.ơ
4. Trình bày mô hình và đ c đi m c a h thông x lý giao d ch.
5. Phân tích mô hình, các ch c năng chính trong h th ng t o báo cáo qu n .
6. Phân tích mô hình, các thành ph n chính trong h th ng h tr ra quy t đ nh. ế
7. Trình bày mô hình, các đ c đi m chính trong h th ng h tr đi u hành.
8. Phân tích mô hình, các ch c năng chính trong h th ng thông tin marketing.
9. Phân tích mô hình, các ch c năng chính trong h th ng tài chính k toán. ế
10. Phân tích mô hình, các ch c năng chính trong h th ng qu n lý s n xu t.
Câu 3 (Ch ng 4)ươ
Khái ni m, trình y mô hình, c tiêu chí đánh giá CRM, SCM, ERP hi u qu ? Các
giai đo n tri n khai ERP? Vai trò c a các HTTT này trong 1 t ch c.
câu hỏi ôn tập HTTT - Trang 2
câu hỏi ôn tập HTTT - Người đăng: ngocnguyen-tma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi ôn tập HTTT 9 10 331