Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ

Được đăng lên bởi Cao Xuan Phien
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2831 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ
Câu 1: Nêu và giải thích các thành phần chính của mạng viễn thông?
Câu 2: Vẽ sơ đồ khối hệ thống thông tin số và giải thích các khối?
Câu 3: Nêu các đặc điểm của mạng PSPDN và CSPDN.
Câu 4: Cho tín hiệu tương tự: x(t) = 2cos300πt – sin500πt có dải biên độ -20V đến
+20V qua hệ thống PCM lượng tử hóa đều với sai số ±0,5%
a.
b.

Viết biểu thức của tín hiệu rời rạc ứng với tín hiệu lấy mẫu nhỏ nhất.
Tính tốc độ bít của từ mã PCM.

Câu 5: Biết tín hiệu PCM truyền đi có tần số lấy mẫu là 48 kHz với độ dài từ mã là 8
bit. Hỏi băng thông của tín hiệu đó?
Câu 6: Cho mẫu lượng tử hóa đầu vào bộ nén có giá trị X= -124. Dùng thuật toán nén
– giãn luật A, xác định từ mã PCM ở đầu ra bộ mã hóa và giải mã .
Câu 7: Biết chuỗi PCM ở đầu ra bộ nén luật A là 10111001, xác định giá trị lượng tử
đầu ra bộ giãn khôi phục được ở bên thu.
Câu 8: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: PCM?
Câu 9: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: DPCM?
Câu 10: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: ADPCM?
Câu 11: Nêu đặc điểm của các loại mã đường?
Câu 12: Một bàn phím số Hex gồm 16 chữ số (từ 0 đến F), xác suất gửi mỗi ký tự tạo
ra từ các phím 0 đến 9 bằng nhau và bằng 2 lần xác suất gửi mỗi ký tự tạo ra từ các
phím còn lại (từ A đến F). Hãy tính xem các phím phải được bấm như thế nào để có
tốc độ gửi tin là 20bit/s ?
1

Câu 13: Cho bộ mã M gồm các kí tự tương ứng với các từ mã. Tính trọng lượng của
các từ mã, khoảng cách giữa các từ mã, đánh giá khả năng phát hiện lỗi và sửa lỗi của
bộ mã ?
Câu 14: Cần truyền đi từ mã 1001 qua đường truyền số liệu, sử dụng mã CRC có đa
thức sinh là 1011. Xác định từ mã phát đi ?
Câu 15: Cho mã Hamming (7,4) . Lập từ mã phát đi ứng với tổ hợp mang tin là 1011 .
Giả sử bên thu thu được từ mã 0110111 . Xác định vị trí bit sai ?
Câu 16: Phát hiện lỗi và sửa lỗi theo phương pháp tính tổng bù ?
Câu 17: Trình bày phân cấp ghép kênh cận đồng bộ (PDH) theo chuẩn Châu Âu ?
Câu 18: Trình bày phân cấp ghép kênh cận đồng bộ (PDH) theo chuẩn Bắc Mỹ ?
Câu 19: Trình bày cấu trúc khung cơ sở theo chuẩn Bắc Mỹ ?
Câu 20: Trình bày cấu trúc khung cơ sở theo chuẩn Châu Âu ?
Câu 21: Nêu cấu trúc và tính tốc độ khung STM-1 trong hệ thống SDH ?
Câu 22: Nêu cấu trúc và tính tốc độ khung STM-4 trong hệ thống SDH ?
Câu 23: Viết sơ đồ hình thành luồng STM-1 từ luồng cơ sở 2048kbps trong SDH ?
Câu 24: Viết sơ đồ hình thành luồng STM-4 từ luồng cơ sở 1544kbps trong SDH ?
Câu 25: Nêu đặc điểm và thông số của các luồng: E1, E2
Câu 26: Nêu đặc điểm và thông số của các ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ
Câu 1: Nêu và giải thích các thành phần chính của mạng viễn thông?
Câu 2: Vẽ sơ đồ khối hệ thống thông tin số và giải thích các khối?
Câu 3: Nêu các đặc điểm của mạng PSPDN và CSPDN.
Câu 4: Cho tín hiệu tương tự: x(t) = 2cos300πt sin500πt dải biên độ -20V đến
+20V qua hệ thống PCM lượng tử hóa đều với sai số ±0,5%
a. Viết biểu thức của tín hiệu rời rạc ứng với tín hiệu lấy mẫu nhỏ nhất.
b. nh tốc độ bít của từ mã PCM.
Câu 5: Biết tín hiệu PCM truyền đi có tần slấy mẫu48 kHz với độ dài từ mã là 8
bit. Hỏi băng thông của tín hiệu đó?
Câu 6: Cho mẫu lượng tử hóa đầu vào bộ nén có giá trị X= -124. Dùng thuật toánn
– giãn luật A, xác định từ mã PCM ở đầu ra bộ mã hóa và giải mã .
Câu 7: Biết chuỗi PCMđầu ra bộ nén luật A là 10111001, c định giá trị lượng tử
đầu ra bộ giãn khôi phục được ở bên thu.
Câu 8: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: PCM?
Câu 9: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: DPCM?
Câu 10: Đặc trưng của các kỹ thuật mã hóa: ADPCM?
Câu 11: Nêu đặc điểm của các loại mã đường?
Câu 12: Mt bàn pm sHex gồm 16 chữ s (từ 0 đến F), xác suất gửi mỗi ký tự tạo
ra từ các phím 0 đến 9 bằng nhau bằng 2 lần xác suất gửi mỗi t tạo ra t các
phím còn lại (từ A đến F). Hãy tính xem các phím phải được bấm như thế nào để có
tốc độ gửi tin là 20bit/s ?
1
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ - Người đăng: Cao Xuan Phien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN SỐ 9 10 451