Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án phần mềm

Được đăng lên bởi Lê Công Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Câu 1: Các kĩ năng cần thiết của nhà Quản lí dự án phần mềm?
- Kĩ năng kĩ thuật
- Kĩ năng quản lí và kinh doanh
- Kĩ năng hệ thống
Câu 2: Mối quan hệ giữa thông tin và quản lí?
Mục đích: hỗ trợ quản lí quyết định một vấn đề gì đó.
Câu 3: Kĩ năng kĩ thuật ?
- Xây dựng CSDL thì phải quản lí và kiểm tra tốt:
+ Hệ QT CSDL
+ Thiết kế tổ chức CSDL
-

Hình thức: Phân tích và tổ chức theo phương pháp WBS (work-breakdown
structure) từ trên xuống dưới.

-

Work breakdown structure, (WBS)) : Cấu trúc phân chia công việc hay cơ
cấu phân chia công việc trong quản lý dự ánvà trong kỹ thuật hệ thống, là
một công cụ xác định một dự án và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc
của dự án theo cách giúp choviệc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi
công việc của dự án.

Câu 4: Hệ QTCSDL gồm có chức năng gì?
- Quản lý được dữ liệu dư thừa.
- Đảm báo tính nhất quán cho dữ liệu.
- Tạo khả năng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn.

- Cải tiến tính toàn vẹn cho dữ liệu. (Quan trọng nhất).
Câu 5: Khái niệm phần cứng?
- Quản lí thiết bị và truyền dẫn.
- Đường truyền :
+ các loại truyền dẫn
+ giao thức đường truyền
+ chất lượng đường truyền (độ tin cậy đường truyền, băng thông, tổn hao)
Câu 6: (quan trọng): Chức năng của dự án?
Quy mô dự án quyết định thành công của dự án vì quy mô bao gồm : thời gian ,
chi phí, nhân lực

...
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Câu 1: Các kĩ năng cần thiết của nhà Quản lí dự án phần mềm?
- Kĩ năng kĩ thuật
- Kĩ năng quản lí và kinh doanh
- Kĩ năng hệ thống
Câu 2: Mối quan hệ giữa thông tin và quản lí?
Mục đích: hỗ trợ quản lí quyết định một vấn đề gì đó.
Câu 3: Kĩ năng kĩ thuật ?
- Xây dựng CSDL thì phải quản lí và kiểm tra tốt:
+ Hệ QT CSDL
+ Thiết kế tổ chức CSDL
- Hình thức: Phân tích và tổ chức theo phương pháp WBS (work-breakdown
structure) t trên xung dưi.
- Work breakdown structure, (WBS)) : Cấu trúc phân chia công việc hay cơ
cấu phân chia công việc trong quản lý dự ánvà trong kỹ thuật hệ thống, là
một công cụ xác định một dự án và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc
của dự án theo cách giúp choviệc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi
công việc của dự án.
Câu 4: Hệ QTCSDL gồm có chức năng gì?
- Quản lý được dữ liệu dư thừa.
- Đảm báo tính nhất quán cho dữ liệu.
- Tạo khả năng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn.
Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án phần mềm - Trang 2
Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án phần mềm - Người đăng: Lê Công Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án phần mềm 9 10 412