Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tin B

Được đăng lên bởi dinhhongngoc051193
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi ôn tập
CHƯƠNG 1
1. Phát biểu nào sau đây là sai:
a. CPU (center processing unit) là bộ xử lý trung ương chỉ huy các hoạt động của máy tính
theo lệnh và thực hiện các phép tính.
b. ALU khối tính toán số học và logic:
c. Bao gồm các thiết bị tính toán số học và các phép tính logic và các phép tính quan hệ.
d. Là một nhóm bit trong bộ nhớ biểu diễn các chỉ thị hay dữ liệu thuộc loại nào đó.

2. Bộ nhớ RAM là bộ nhớ gì?
a.
b.
c.
d.

Secondary Memory
Receive Memory
Primary Memory
Ramdom Access Memory

3. Nhóm dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại
a.
b.
c.
d.
e.

Màn hình, bàn phím, chuột, máy in
Bàn phím, chuột, máy in, máy chiếu.
Máy in, máy chiếu, màn hình, loa.
Màn hình, micro, máy quyét, chuột
Các thanh ghi (registers) được gắn chặt bằng các mạnh điện tử làm nhiệm vụ bộ nhớ trung
tâm

4. CPU có tên tiếng anh đầy đủ là
a. Central Processing Unit
b. Central Pro United
c. Central Print United

5. Chỉ ra nhóm cùng loại:
a.
b.
c.
d.

CD-ROM; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB)
CD-ROM; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng.
CD-ROM; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng.
CD-ROM; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in

6. Thiết bị lưu trữ nào có dung lượng lớn
a.
b.
c.
d.

Đĩa USB, CD
Đĩa cứng
Băng từ
Tất cả đều sai

7. Kiến trúc máy tính mở theo IBM có đặc điểm ?
a.
b.
c.
d.

Có nhiều khe cắm mở rộng để có thể cắm thêm các thứ khác vào đó
Là mô hình kiến trúc mở theo chuẩn IBM.
Là mô hình kiến trúc hệ thống phần cứng được vận hành bởi HĐH của Microsoft
Tất cả đều đúng.

8. Chương trình điều khiển thiết bị là?
a. Các chương trình làm việc trực tiếp với thiết bị phần cứng, và là lớp trung gian giữa hệ
điều hành và thiết bị phần cứng.
b. Các chương trình được nạp và trong bộ nhớ ROM trên mainboard và trên các Card mở
rộng, hoặc được tích hợp trong hệ điều hành và được tải vào bộ nhớ lúc khởi động
c. Cả A,B đều đúng.
d. B đúng, A sai
1

9. Công ty Intel được thành lập năm 1968 với mục đích đầu tiên là sản
xuất?
a.
b.
c.
d.

Phần mềm máy tính
Phần cứng máy tính
Chíp nhớ
Chipset và Mainboard

10.Chức năng chính của Chipset cầu bắc(North Bridge) và Chipset cầu
nam (South Bridge) là?
a.
b.
c.
d.

Kết nối các thành phần trên Mainboard và các thiết bị ngoại vi với nhau
Điều khiển tốc độ Bus cho phù hợp giữa các thiết bị
Quản lý quá trình hoạt động của các thiết bị trên main
tất cả đều đúng.

11.Khi mua nguồn máy tính bạn cần chú ý đến 3 yếu tố nào nhất?
a.
b.
c.
d.

Công suất và điện áp đầu ra, đủ rắc cắm cần thiết, hệ thống quạt làm mát
Công suất, ...


 
a. CPU (center processing unit) là bộ xử lý trung ương chỉ huy các hoạt động của máy tính
theo lệnh và thực hiện các phép tính.
b. ALU khối tính toán số học và logic:
c. Bao gồm các thiết bị tính toán số học và các phép tính logic và các phép tính quan hệ.
d. Là một nhóm bit trong bộ nhớ biểu diễn các chỉ thị hay dữ liệu thuộc loại nào đó.
!"#$%&"#'()
a. Secondary Memory
b. Receive Memory
c. Primary Memory
 
* +,-.#'/,0012.3041506'7
a. Màn hình, bàn phím, chuột, máy in
b. Bàn phím, chuột, máy in, máy chiếu.
 
d. Màn hình, micro, máy quyét, chuột
e. Các thanh ghi (registers) được gắn chặt bằng các mạnh điện tử làm nhiệm vụ bộ nhớ trung
tâm
8 90+:1';<
 
b. Central Pro United
c. Central Print United
= >?+,06'7
a. CD-ROM; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB)
  !"#$$%&'()*"+,(-
c. CD-ROM; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng.
d. CD-ROM; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in
@ A12.?B0+-'.3'#
a. Đĩa USB, CD
'(-
c. Băng từ
d. Tất cả đều sai
C D1?E0,F,GHI!&0+J0,)
a. Có nhiều khe cắm mở rộng để có thể cắm thêm các thứ khác vào đó
b. Là mô hình kiến trúc mở theo chuẩn IBM.
c. Là mô hình kiến trúc hệ thống phần cứng được vận hành bởi HĐH của Microsoft
 ./0,),1
K .L'?(MN12)
a. Các chương trình làm việc trực tiếp với thiết bị phần cứng, và là lớp trung gian giữa hệ
điều hành và thiết bị phần cứng.
b. Các chương trình được nạp và trong bộ nhớ ROM trên mainboard và trên các Card mở
rộng, hoặc được tích hợp trong hệ điều hành và được tải vào bộ nhớ lúc khởi động
 02,),1
d. B đúng, A sai
1
Câu hỏi ôn tập tin B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tin B - Người đăng: dinhhongngoc051193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tin B 9 10 842