Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX

Được đăng lên bởi Hoang Oanh Thuy Ngo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM
HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX
Giảng viên T.S Đào Thế Long
1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
a. File System
b. Services
c. Kernel
d. Shell
A:c
2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt
a. Số chẵn là phiên bản ổn định
b. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
c. Không quan trọng
d. Câu a và b đúng
A: d
3. Khi cài RedHat Linux ở chế độ nào thì các partion DOS bị xoá hết
a. Workstation
b. Server
c. Workstation and Server
d. Không cái nào đúng
A: b
4. Kiến trúc Kernel Linux là :
a. Static
b. Microkernel
c. Distributed
d. Monolithic
A: d
5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
a. Bill Gates
b. Linus Tolvards
c. Alan Turing
d. Pascal
A:b
6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
a. lệnh ls
b. lệnh df
c. lệnh du
d. lệnh cp
A:a
7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta
dùng lệnh ls với tham số
a. –a
b. –l
c. –x
d. –n
A: b
8. Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng l ệnh ls v ới tham
số
a. –b
b. –a
c. –l
d. –n
A:b
9. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh

a.
b.
c.
d.

Lệnh cdir
Lệnh cd
Lệnh mkdir
Lệnh dir

A:b
10. Một user có username là sinhvien và home directory c ủa anh ta là
/home/sinhvien. Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta
phải dùng lệnh
a. cd
b. cd /home/sinhvien
c. cd / ; cd home ; cd sinhvien
d. cd /home/sinhvien
A:b
11. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm l ệnh nào
sau đây:
a. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
b. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
c. cp /tmp/hello /tmp/hello
d. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
A:d
12. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có th ể dùng l ệnh nào
sau đây
a. cat
b. less
c. more
d. cả 3 lệnh trên
A:d
13. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ?
a. Phải mount trước
b. eject cdrom
c. cd /mnt/cdrom
d. Không đọc được CD rom
A: a
14. Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux
a. mount /dev/fd0
b. mount /dev/cdrom
c. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
d. cd /mnt/floppy
A: a
15. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
a. /etc/mtab
b. /etc/mount.conf
c. /etc/fstab
d. /etc/modules.conf
16. Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount
a. /etc/mntab
b. /etc/mount.conf
c. /etc/fstab
d. /etc/modules.conf
A:b
17. Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào :
-rwx--x--x hello.sh
a. 077
b. 644
c. 755
d. 711

A:d
18. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:
- Chủ sở ...
U H I ÔN T P TR C NGHI M
H ĐI U HÀNH LINUX
Gi ng vn T.S Đào Th Long ế
1. Ph n quan tr ng nh t c a h đi u hành Linux là:
a. File System
b. Services
c. Kernel
d. Shell
A:c
2. S phiên b n kernel c a Linux có gì đ c bi t
a. S ch n là phiên b n n đ nh
b. S l là phiên b n th nghi m
c. Không quan tr ng
d. Câu a và b đúng
A: d
3. Khi cài RedHat Linux ch đ nào thì các partion DOS b xoá h t ế ế
a. Workstation
b. Server
c. Workstation and Server
d. Không cái nào đúng
A: b
4. Ki n trúc Kernel Linux là :ế
a. Static
b. Microkernel
c. Distributed
d. Monolithic
A: d
5. Tác gi c a phiên b n h đi u hành Linux đ u tiên là ?
a. Bill Gates
b. Linus Tolvards
c. Alan Turing
d. Pascal
A : b
6. Đ li t kê các file có trong th m c hi n hành ta dùng l nh: ư
a. l nh ls
b. l nh df
c. l nh du
d. l nh cp
A : a
7. Đ li t kê đ y đ thông tin c a các file trong th m c hi n hành theo ta ư
dùng l nh ls v i tham s
a. –a
b. –l
c. –x
d. –n
A: b
8. Đ li t kê các file n trong th m c hi n hành theo ta dùng l nh ls v i tham ư
s
a. –b
b. –a
c. –l
d. –n
A : b
9. Đ chuy n sang m t th m c khác ta dùng l nh ư
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX - Người đăng: Hoang Oanh Thuy Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX 9 10 896