Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi công chức tin hoc

Được đăng lên bởi thuvietlong
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng

STT

CÂU HỎI

A

B

Câu 1

Ấn chuột phải vào một thư mục,
chọn Properties. Thao tác này có thể:

Xem các thông tin chi
tiết của thư mục

Đổi tên thư mục

Mũi tên lên

Mũi tên xuống

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5
Câu 6
Câu 7

Bấm phím nào trong các phím sau
dùng để nới rộng một cấp Folder
trên cửa sổ TreeView của Windows
Explorer:
Chọn cách nào trong các cách sau để
chuyển qua lại giữa các ứng dụng
đang được kích hoạt trên Windows:

Dùng chuột kích chọn
vào tên ứng dụng ở
trên TaskBar

Dùng tổ hợp phím Alt
+ Tab để chọn ứng
dụng cần làm việc
Chọn nhiều Folder,
File liên tục: Kích
Chọn một Folder/ File: chuột tại tên Folder/
Chọn câu phát biểu không chính xác:
kích chuột tại tên
File đầu tiên, rồi nhấn
Folder/ File
giữ phím Shift và kích
chuột tại tên Folder/
File cuối
*Không thể được vì
Có thể Copy toàn bộ cài đặt
bộ cài đặt
Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB
Hoàn toàn được
WindowsXP lớn hơn
có dung lượng 256MB được không:
256 Mb
Control Box là một hộp chứa các
Cực đại kích thước
Đóng một cửa sổ
lệnh để:
cửa sổ
Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của
Keyboard
Date/Time
tên File/Folder đã được Windows
nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT,
INI....), ta phải Double Click chuột

C
Thiết đặt các thuộc
tính (chỉ đọc, ẩn…)
cho thư mục

D
*Cả A và C đều đúng

*Mũi tên qua trái

Mũi tên qua phải

Cả A và B đều
không được

*Cả A và B đều được

*Chọn nhiều Folder,
File không liên
tục:nhấn giữ phím
Shift trong khi kích
chuột tại tên các
Folder File

Chọn nhiều Folder,
File không liên
tục:nhấn giữ phím Ctrl
trong khi kích chuột
tại tên các Folder File

Câu A đúng

Không có câu trả lời
nào đúng

Cực tiểu kích thước
cửa sổ
System

*Tất cả các lệnh trên
*Folder Options

vào biểu tượng nào trong cửa sổ
Control Panel (Xem hình):

Câu 8

Để cài đặt máy in ta thực hiện các
thao tác:

Start -Settings Printers and Faxes

Để chọn các biểu tượng nằm cách
nhau trên màn hình nền Desktop, ta
Câu 9
Alt
dùng chuột nhắp chọn từng biểu
tượng một đồng thời bấm giữ phím:
Để chọn liên tiếp các biểu tượng
Câu
(Shorcut) trên nền Desktop, ta nhấn
Alt
10
giữ phím nào khi kích chuột:
Để chụp lại toàn bộ màn hình đang
Câu
sử dụng ta bấm phím nào sau đây
Scroll Lock
11
trên bàn phím:
Để chuyển đổi qua lại giữa các trình
Câu
*Tổ hợp phím Alt +
ứng dụng đang được kích hoạt, ta sử
12
Tab
dụng:
Câu
Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta
Kích vào nút
13
thực hiện:
Maximize
Để di chuyển một cửa sổ hiện hành
Câu
trong môi trường Windows, ta thự...
839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014
Phương án có dấu * là Đáp án đúng
STT CÂU HỎI
A B C D
Câu 1
Ấn chuột phải vào một thư mục,
chọn Properties. Thao tác này có thể:
Xem các thông tin chi
tiết của thư mục
Đổi tên thư mục
Thiết đặt các thuộc
tính (chỉ đọc, ẩn…)
cho thư mục
*Cả A và C đều đúng
Câu 2
Bấm phím nào trong các phím sau
dùng để nới rộng một cấp Folder
trên cửa sổ TreeView của Windows
Explorer:
Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải
Câu 3
Chọn cách nào trong các cách sau để
chuyển qua lại giữa các ứng dụng
đang được kích hoạt trên Windows:
Dùng chuột kích chọn
vào tên ứng dụng ở
trên TaskBar
Dùng tổ hợp phím Alt
+ Tab để chọn ứng
dụng cần làm việc
Cả A và B đều
không được
*Cả A và B đều được
Câu 4 Chọn câu phát biểu không chính xác:
Chọn một Folder/ File:
kích chuột tại tên
Folder/ File
Chọn nhiều Folder,
File liên tục: Kích
chuột tại tên Folder/
File đầu tiên, rồi nhấn
giữ phím Shift và kích
chuột tại tên Folder/
File cuối
*Chọn nhiều Folder,
File không liên
tục:nhấn giữ phím
Shift trong khi kích
chuột tại tên các
Folder File
Chọn nhiều Folder,
File không liên
tục:nhấn giữ phím Ctrl
trong khi kích chuột
tại tên các Folder File
Câu 5
Có thể Copy toàn bộ cài đặt
Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB
có dung lượng 256MB được không:
Hoàn toàn được
*Không thể được vì
bộ cài đặt
WindowsXP lớn hơn
256 Mb
Câu A đúng
Không có câu trả lời
nào đúng
Câu 6
Control Box là một hộp chứa các
lệnh để:
Đóng một cửa sổ
Cực đại kích thước
cửa sổ
Cực tiểu kích thước
cửa sổ
*Tất cả các lệnh trên
Câu 7 Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của
tên File/Folder đã được Windows
nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT,
INI....), ta phải Double Click chuột
Keyboard Date/Time System *Folder Options
Câu hỏi thi công chức tin hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi công chức tin hoc - Người đăng: thuvietlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Câu hỏi thi công chức tin hoc 9 10 676