Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Qúy Cô Màu Mè
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CẤU TRÚC MÁY TÍNH

1. Trên một máy tính có 2 đĩa cứng dùng fdisk để phân vùng. Chương trình có thêm
đặc điểm nào?
a. Thêm mục chọn ổ đĩa trên đầu

b. Thêm mục chọn ổ đĩa dưới cuối

c. Phải gắn từng đĩa cứng vào máy

d. Tất cả ý trên đều sai

2. FAT16 mỗi khối là 16KB, theo mặc định một khối trong FAT32 có kích thước là.
a. 32 KB

b. 16 KB

c. 8 KB

d. 4 KB

3. Disk Manager có đặc điểm nào khác biệt so với những chương trình phân vùng
đĩa có giao diện thân thiện mà em đã học .
a. Dễ dùng nhất

b. Không nhận cấu hình đĩa trước

c. Chia được nhiều đĩa cùng lúc

d. Tất cả đặc điểm trên

4. Chương trình chia đĩa nào sau đây cho phép ta chia theo tỉ lệ.
a. partition magic

b. disk manager

c. fdisk

d. acronis disk director suite

5. Chương trình chia đĩa nào sau đây cho phép ta phân vùng đĩa thành 4 phần
nhanh chóng.
a. disk manager

b. partition commander

c. partition magic

d. acronis disk director suite

6. Phân vùng có thể boot là phân vùng kiểu:
a. primary

b. primary with active

c. extended with active

d. logical with active

7. Trong những chương trình sau,nhóm nào có thể chia đĩa để boot nhiều hệ điều
hành?
a. partition magic, disk manager

b. partition magic, acronis disk director suite

c. acronis disk director suite, fdisk

d. fdisk, disk manager

8. Có bao nhiêu phân vùng primary trên một ổ đĩa.
a. 1

b. 2

c. 3

d. Tuỳ thuộc vào người chia đĩa

9. Một máy tính giao diện IDE muốn boot 5 hệ điều hành, đòi hỏi hệ thống phải có.
a. 5 đĩa cứng vật lý

b. 5 đĩa cứng luận lý

c. đĩa cứng 5 phân vùng

d. đĩa cứng 5 phân vùng primary

Trang 1

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
10.

11.

Đặc điểm nào sau đây của fdisk làm cho người dùng không thích sử dụng nó.
a. mất toàn bộ dữ liệu khi phân vùng

b. không cho thay đổi kích thước

c. giao diện không thân thiện

d. Tất cả các ý trên đều đúng

Khi cài đặt Windows 98 cần lưu ý điều nào sau đây?
a. Phân vùng đĩa trước

b. Tự phân vùng trong quá trình cài đặt

c. Tự nhận mạng trong quá trình cài đặt d. Cả 3 ý trên đều đúng
12.

13.

14.

Hãy chỉ ra phân vùng nào (tối thiểu) cài được Windows 95a.
a. NTFS

b. EXT2

c. FAT16

d. FAT32

Windows 98 chấp nhận phân vùng loại nào sau đây?
a. FAT32

b. NTFS

c. Cả hai phân vùng trên

d. Không chấp nhận phân vùng nào cả

Windows 2000 chấp nhận phân vùng loại nào sau đây?
a. FAT32

b. NTFS

c. Cả hai phân vùng trên

d. Không chấp nhận phân vùng nào cả

15. Một BIOS máy tính được setup thứ tự boot như sau: đĩa mềm, đĩa cứng,
c...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
Trang 1
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CẤU TRÚC MÁY TÍNH
1. Trên một máy tính có 2 đĩa cứng dùng fdisk để phân vùng. Chương trình có thêm
đặc điểm nào?
a. Thêm mục chọn ổ đĩa trên đầu b. Thêm mục chọn ổ đĩa dưới cuối
c. Phải gắn từng đĩa cứng vào máy d. Tất cả ý trên đều sai
2. FAT16 mỗi khối là 16KB, theo mặc định một khối trong FAT32 có kích thước là.
a. 32 KB b. 16 KB
c. 8 KB d. 4 KB
3. Disk Manager có đặc điểm nào khác biệt so với những chương trình phân vùng
đĩa có giao diện thân thiện mà em đã học .
a. Dễ dùng nhất b. Không nhận cấu hình đĩa trước
c. Chia được nhiều đĩa cùng lúc d. Tất cả đặc điểm trên
4. Chương trình chia đĩa nào sau đây cho phép ta chia theo tỉ lệ.
a. partition magic b. disk manager
c. fdisk d. acronis disk director suite
5. Chương trình chia đĩa nào sau đây cho phép ta phân vùng đĩa thành 4 phần
nhanh chóng.
a. disk manager b. partition commander
c. partition magic d. acronis disk director suite
6. Phân vùng có thể boot là phân vùng kiểu:
a. primary b. primary with active
c. extended with active d. logical with active
7. Trong những chương trình sau,nhóm nào có thể chia đĩa để boot nhiều hệ điều
hành?
a. partition magic, disk manager b. partition magic, acronis disk director suite
c. acronis disk director suite, fdisk d. fdisk, disk manager
8. Có bao nhiêu phân vùng primary trên một ổ đĩa.
a. 1 b. 2
c. 3 d. Tuỳ thuộc vào người chia đĩa
9. Một máy tính giao diện IDE muốn boot 5 hệ điều hành, đòi hỏi hệ thống phải có.
a. 5 đĩa cứng vật lý b. 5 đĩa cứng luận lý
c. đĩa cứng 5 phân vùng d. đĩa cứng 5 phân vùng primary
Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính - Người đăng: Qúy Cô Màu Mè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính 9 10 894