Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính

Được đăng lên bởi thinhduchoan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao
(STAR).
a. Switch/Hub
b. Router
c. Repeater
d. NIC
Câu 2: Lệnh nào dưới đây được dùng để xem cấu hình IP của máy (trong hệ điều
hành Windows)
a. nslookup
b. ping
c. ipconfig/all
d. Tracert
Câu 3 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)
b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Không có loại nào
Câu 4: Lệnh nào dưới đây được dùng để kiểm tra nối thông giữa hai máy (trong hệ
điều hành Windows)
a. nslookup
b. ping
c. ipconfig/all
d. clr
Câu 5 : Để kết nối máy tính với Switch ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)
b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Không có loại nào
Câu 6: Khi cấu hình địa chỉ IP động mà trong mạng không có thiết bị đóng vai trò là
DHCP server thì máy sẽ:
a.Không có địa chỉ IP
b. Có địa chỉ IP dạng 169.254.X.Y (X, Y là một số nguyên dương phạm vi từ 1 ->254)
c. Tự chọn một địa chỉ IP bất kì.
d. Có địa chỉ là 0.0.0.0
Câu 7: Để 2 máy tính trong mạng LAN có thể thông nhau ta phải cấu hình địa chỉ IP
của hai máy:
a. Trùng nhau
b. Khác nhau
c. Phần mạng giống nhau, phần host khác nhau
d. Phần mạng khác nhau, phần host trùng nhau
Câu 8: Khi thiết kế mạng LAN người ta thường sử dụng topo kiểu:
a. Bus
b. ring
c. Star
d. Mesh

a.
b.
c.
d.

Câu 9:Trong mạng LAN các máy sử dụng hệ điều hành Windows để thực chia sẻ
thư mục chúng ta phải đăng nhập vào máy bằng tài khoản:
a. Thuộc nhóm User
b. Thuộc nhóm Admin
c. Bất kì
d. Guest.
Câu 10: Giả sử máy A có địa chỉ 172.29.14.1 và máy B có địa chỉ 172.29.14.100. Tại
máy A, để kiểm tra xem có thể gửi dữ liệu đến máy B được hay không, ta dùng lệnh
nào:
a. Ping 172.29.14.1.
b. Ping 172.29.14.100.
c. Ipconfig 172.29.14.100.
d. Tất cả đều sai.
Câu 11: Lệnh ping 127.0.0.1 có ý nghĩa gì ?
Kiểm tra kết nối tới máy có địa chỉ 127.0.0.1
Kiểm tra kết nối Internet
Kiểm tra địa chỉ IP
Kiểm tra khả năng truyền, nhận của bản thân máy đó.
Câu 12:Trong mạng LAN để các máy tính thông nhau, khi cấu hình IP, tại mục
Default Gateway:
a. Cấu hình là 255.255.255.255
b. Bắt buộc phải cấu hình
c. Không cần cấu hình.
d. Tất cả đều sai.
Câu 13: Đổi 120 sang hệ nhị phân:
a. 1111000
b. 1011101
c. 1100101
d. 1011100
Câu 14: Trong mạng LAN, kết nối ra Internet sử dụng Modem ADSL. Biết Modem
ADSL có địa chỉ là 10.0.0.2, khi cấu hình IP để các máy có thể kết nối ra Internet, tại
mục IP address:
a. Bắt buộc đều phải cấu hình là 127.0.0.1
b. Bắt buộc đều phải cấu hình là 10.0.0.2
c. Không...
Câu 1: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao
(STAR).
a. Switch/Hub
b. Router
c. Repeater
d. NIC
Câu 2: Lệnh nào dưới đây được dùng để xem cấu hình IP của máy (trong hệ điều
hành Windows)
a. nslookup
b. ping
c. ipconfig/all
d. Tracert
Câu 3 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)
b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Không có loại nào
Câu 4: Lệnh nào dưới đây được dùng để kiểm tra nối thông giữa hai máy (trong hệ
điều hành Windows)
a. nslookup
b. ping
c. ipconfig/all
d. clr
Câu 5 : Để kết nối máy tính với Switch ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)
b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable
d. Không có loại nào
Câu 6: Khi cấu hình địa chỉ IP động mà trong mạng không có thiết bị đóng vai trò là
DHCP server thì máy sẽ:
a.Không có địa chỉ IP
b. Có địa chỉ IP dạng 169.254.X.Y (X, Y là một số nguyên dương phạm vi từ 1 ->254)
c. Tự chọn một địa chỉ IP bất kì.
d. Có địa chỉ là 0.0.0.0
Câu 7: Để 2 máy tính trong mạng LAN có thể thông nhau ta phải cấu hình địa chỉ IP
của hai máy:
a. Trùng nhau
b. Khác nhau
c. Phần mạng giống nhau, phần host khác nhau
d. Phần mạng khác nhau, phần host trùng nhau
Câu 8: Khi thiết kế mạng LAN người ta thường sử dụng topo kiểu:
a. Bus
b. ring
c. Star
d. Mesh
câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính - Người đăng: thinhduchoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính 9 10 351