Ktl-icon-tai-lieu

Câu Lệnh Cơ Bản Trong SQL

Được đăng lên bởi huongngo3110
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 5 Ngôn ngữ SQL
GV: Phạm Thị Bạch Huệ
Email: ptbhue@fit.hcmus.edu.vn

Nội dung môn học
− Chương 1 Tổng quan về CSDL
− Chương 2 Mô hình ER
− Chương 3 Mô hình quan hệ
− Chương 4 Phép toán quan hệ
− Chương 5 Ngôn ngữ SQL
− Chương 6 Phép tính quan hệ
− Chương 7 Ràng buộc toàn vẹn
− Chương 8 Tối ưu hóa câu truy vấn
− Chương 9 Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

1

Mục tiêu chương
− Biết cách định nghĩa CSDL.
− Biết thao tác (tìm kiếm, thêm, xóa, sửa) trên
cơ sở dữ liệu.

Lược đồ CSDL
1. NHANVIEN(MANV,HONV,TENLOT,TENNV,PHAI,LUONG,
DIACHI, NGAYSINH, MA_NQL, PHG)
2. PHONGBAN (MAPB,TENPB,TRPHG,NGAYBĐ)
3. DIADIEM_PHG(MAPB, DIADIEM)
4. DEAN(MADA, TENDA, NGAYBD, PHONG, DIADIEM_DA)
5. PHANCONG (MANV, MADA, THOIGIAN)
6. THANNHAN(MANV,TENTN,PHAI,NGAYSINH,QUANHE)

2

Giới thiệu SQL
− SQL: Structured Query Language.
− SQL là ngôn ngữ chuẩn của nhiều HQT CSDL, gồm
các câu lệnh định nghĩa dữ liệu, truy vấn và cập
nhật dữ liệu.
− SQL sơ khai được gọi là SEQUEL (Structured
English Query Language), do IBM phát triển trong
hệ thống System R, 1974-1976.
− Gồm các phiên bản:
ƒ Chuẩn SQL-86 (SQL1) do ANSI (American National
Standards Institute) và ISO (International Standards
Organization).
ƒ Chuẩn SQL-92 (SQL2).
ƒ Chuẩn SQL-99 (SQL3).

Phân loại
− SQL gồm 2 nhóm câu lệnh:
ƒ DDL: Data Definition Language: tạo cấu trúc
CSDL.
ƒ DML Data Manipulation Language: thao tác trên
dữ liệu.
•
•
•
•
•

CREATE
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

3

DDL
− SQL dùng:
ƒ Bảng ≡ Quan hệ.
ƒ Dòng ≡ Bộ.
ƒ Cột ≡ Thuộc tính.

− DDL dùng lệnh CREATE để:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Tạo lược đồ (scheme).
Tạo bảng (table).
Tạo khung nhìn (view).
Tạo ràng buộc toàn vẹn (assertion, trigger).

DDL - Kiểu dữ liệu
− Kiểu số:
ƒ Số nguyên: int, smallint.
ƒ Số thực: float, real, decimal, numeric.
− Chuỗi ký tự:
ƒ Char(n), varchar(n), text.
− Chuỗi bit:
ƒ Binary, varbinary, image.
− Boolean:
ƒ Bit.
− Ngày giờ:
ƒ Datetime.

4

CREATE TABLE

CREATE TABLE <Tên_bảng> (
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
…
[<RBTV>]
)
− Ví dụ:
CREATE TABLE PHONGBAN(
MAPB
TENPB
TRPHG
NGAYBĐ

CHAR(5),
VARCHAR(30),
CHAR(5),
DATETIME)

Các ràng buộc cơ bản
− Một số ràng buộc:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

NOT NULL: chỉ định 1 cột không thể bằng NULL.
NULL.
Khóa chính.
Khóa ngoại.
UNIQUE: chỉ định 1 cột không nhận giá trị trùng.
DEFAULT: gán giá trị mặc định.
CHECK: kiểm tra một điều kiện nào đó.

− Đặt tên ràng buộc:
CONSTRAINT

<Tên_RBTV>

<RBTV>

5

Ví dụ
− Ví dụ:CREATE TABLE NHANVIEN
(
MANV
CHAR(5) PRIMARY KEY,
HONV
VARCHAR(30) ...
1
CƠ SỞ DỮ LIỆU
GV: Phạm Thị Bạch Huệ
Email:
ptbhue@fit.hcmus.edu.vn
Chương 5 Ngôn ngữ SQL
Nội dung môn học
Chương 1 Tổng quan về CSDL
Chương 2 Mô hình ER
Chương 3 Mô hình quan hệ
Chương 4 Phép toán quan hệ
Chương 5 Ngôn ngữ SQL
Chương 6 Phép tính quan hệ
Chương 7 Ràng buộc toàn vẹn
Chương 8 Tối ưu hóa câu truy vấn
Chương 9 Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn
Câu Lệnh Cơ Bản Trong SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu Lệnh Cơ Bản Trong SQL - Người đăng: huongngo3110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Câu Lệnh Cơ Bản Trong SQL 9 10 847