Ktl-icon-tai-lieu

Câu lệnh lặp lập trình C

Được đăng lên bởi anhkocla_9x
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH C

CÁC CÂU LỆNH LẶP

Tô Quang Hiệp
toquanghiep@gmail.com

1

VC
VC

&&
BB
BB

Mục tiêu bài học

 Kiến thức :
 Biết được tác dụng của lệnh lặp
 Biết được cú pháp lệnh lặp for
 Kỹ năng:
 Áp dụng cấu trúc for cho một số bài tập đơn giản
 Thái độ :
 Chú ý nghe giảng.
 Tuân thủ các yêu cầu của giáo viên
 Chủ động tìm hiểu kiến thức
2

VC
VC

&&
BB
BB

Nội dung

1

Giới thiệu cấu trúc for

2

Kết hợp ví dụ minh họa

3

Bài tập áp dụng

4

Một số kinh nghiệm lập trình

3

VC
VC

&&
BB
BB

Đặt vấn đề

 Ví dụ
 Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10
 => Dùng 10 câu lệnh printf
 Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000
 => Dùng 1000 câu lệnh printf!!!
 Giải pháp
 Sử dụng cấu trúc lặp lại một hành động trong
khi còn thỏa một điều kiện nào đó.
 3 lệnh lặp: FOR, WHILE, DO… WHILE
4

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for
<Khởi đầu>
<Bước nhảy>

<Đ/K lặp>

Đ

<Lệnh>

S

for (<Khởi đầu>; <Đ/K lặp>; <Bước nhảy>)
<Lệnh>; <Khởi đầu>, <Đ/K lặp>, <Bước nhảy>:

là biểu thức C bất kỳ có chức năng riêng
<Lệnh>: đơn hoặc khối lệnh.
5

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
printf(“%d\n”, i);
for (int j = 0; j < 10; j = j + 1)
printf(“%d\n”, j);
for (int k = 0; k < 10; k += 2)
{
printf(“%d”, k);
printf(“\n”);
}
getch();
}

6

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for - Một số lưu ý

 Câu lệnh FOR là một câu lệnh đơn và có thể lồng nhau.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n = 5, m =6;
if (n < 10 && m < 20)
{
for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = 0; j < m; j++)
{
printf(“%d”, i + j);
printf(“\n”);
}
}
}
}

7

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for - Một số lưu ý

 Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phần
<Khởi đầu>
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
printf(“%d\n”, i);
int i = 0;
for (; i < 10; i++)
printf(“%d\n”, i);

<Khởi đầu>
<Bước nhảy>
<Đ/K lặp>

Đ

<Lệnh>

S

8

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for - Một số lưu ý

 Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phần
<Bước nhảy>
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
printf(“%d\n”, i);
for (i = 0; i < 10; )
{
printf(“%d\n”, i);
i++;
}

<Khởi đầu>
<Bước nhảy>
<Đ/K lặp>

Đ

<Lệnh>

S

9

VC
VC

&&
BB
BB

Câu lệnh for - Một số lưu ý

 Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phần
<Đ/K lặp>
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
printf(“%d\n”, i);
for (i = 0; ; i++)
printf(“%d\n”, i);
for (i = 0; ; i++)
{
if (i >= 10)
break;
printf(“%d\n”, i);
}
...
1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
Tô Quang Hiệp
toquanghiep@gmail.com
CÁC CÂU L NH L P
L P TRÌNH C
Câu lệnh lặp lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu lệnh lặp lập trình C - Người đăng: anhkocla_9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Câu lệnh lặp lập trình C 9 10 732