Ktl-icon-tai-lieu

Câu lệnh truy vấn SQL

Được đăng lên bởi Anh Không Thích
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SQL Tutorial
© Dương Thiên T
1
Welcome to SQL tutorial
Mc lc
SQL căn bn
Gii thiu SQL
Mô t thế nào là SQL, cách dùng SQL.
SQL Select
Cách dùng phát biu SELECT để chn d liu t mt bng trong SQL.
SQL Where
Cách dùng mnh đề WHERE để ch định tiêu chun chn.
SQL And & Or
Cách dùng AND và OR để kết ni hai hay nhiu điu kin trong mnh đề WHERE.
SQL Between
Cách dùng BETWEEN....AND để tìm d liu trong mt khong gii hn.
SQL Distinct
Cách dùng t khóa DISTINCT để ch tr v các tr khác nhau trong mt ct.
SQL Order By
Cách dùng t khóa ORDER BY để tr v các hàng được sp xếp theo mt th t định trước.
SQL Insert
Cách dùng phát biu INSERT để chèn hàng mi vào trong mt bng.
SQL Update
Cách dùng phát biu UPDATE để cp nht hay thay đổi các hàng trong mt bng.
SQL Delete
Cách dùng phát biu DELETE để xóa các hàng trong mt bng.
SQL Count
Gii thích các hàm COUNT to sn trong SQL.
SQL nâng cao
Các hàm SQL
Gii thích cách dùng các hàm to sn trong SQL.
SQL Group By
Gii thích cách dùng hàm GROUP BY to sn trong SQL.
Các bí danh SQL
Gii thích cách dùng các bí danh (alias) cho các tên ct và các tên bng.
SQL Join
Gii thích cách chn thông tin t nhiu bng.
SQL Create
Cách to các cơ s d liu và các bng, và cách xóa chúng.
SQL Alter
Cách dùng phát biu ALTER TABLE để thêm hay loi các ct trong mt bng cho trước.
Gii thiu SQL
SQL là mt ngôn ng theo chun ANSI để truy xut các cơ s d liu.
SQL là gì?
SQL là
S
tructured
Q
uery
L
anguage – Ngôn ng Truy vn có Cu trúc
SQL cho phép bn truy xut mt cơ s d liu
SQL là mt ng theo chun ANSI
SQL có th thc hin các truy vn đến mt cơ s d liu
SQL có th truy tìm d liu t mt cơ s d liu
SQL có th chèn các mu tin mi vào trong mt cơ s d liu
SQL có th xóa các mu tin trong mt cơ s d liu
Câu lệnh truy vấn SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu lệnh truy vấn SQL - Người đăng: Anh Không Thích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Câu lệnh truy vấn SQL 9 10 839