Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA

Được đăng lên bởi 41200684
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5: Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA

CHUƠNG 3: CẤU TRÚC PHẦN MỀM CỦA HỆ THỐNG
SCADA
Bài 5: Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA

1. Tổng quan
Hiện nay, trong lĩnh vực tự động hóa trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói
riêng có rất nhiều phần mềm SCADA của các hãng khác nhau, đơn cử như WinCC
của Siemens, Intouch của Wonderware, Rsview32 của Rockwell Automation,
GeniDAQ của Advantech, .... Tuy nhiên phần lớn chúng có chung đặc điểm của
phần mềm SCADA. Phần tiếp sẽ phân tích chi tiết cấu trúc của một số phần mềm
để từ đó đưa ra nền tảng chung cho một phần mềm SCADA.
2. Phân tích
2.1 . Cấu trúc phần mềm SCADA WinCC [1]
WinCC là phần mềm SCADA thuộc hãng Siemens (Đức), là phần mềm SCADA
khá thông dụng tại Việt Nam. Cấu trúc hệ thống của WinCC được thiết kế theo
hướng module.
Hệ thống WinCC bao gồm các hệ thống con:
• Hệ thống đồ họa (Graphics system)
• Ghi nhận cảnh báo (Alarm logging)
• Hệ thống lưu trữ (Archiving System)
• Hệ thống báo cáo (Report system)
• Truyền thông (Communication)
• Quản trị người dùng (user administration)

Phan Duy Anh Ver.1

1

Bài 5: Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA

Hệ thống WinCC gồm có phần mềm cấu hình (Configuration Software) và phần
mềm thực thi (Runtime software).
• Phần mềm cấu hình dùng để tạo ra project
• Phần mềm thực thi dùng để thực thi project trong khi xử lý.
Hình 1 mô tả các thành phần và sự tương tác giữa các thành phần con trong hệ
thống WinCC.
Theo hình 1, đầu tiên, dựa vào các trình biên tập trong phần mềm cấu hình, ta tạo
ra project. Tất cả các trình biên tập đều lưu trữ thông tin của project trong cơ sở dữ
liệu cấu hình (CS database).
Khi thực thi, thông tin của project được đọc ra từ CS database bởi phần mềm thực
thi và project được thực thi. Dữ liệu hiện tại của project được lưu tạm tại cơ sở dữ
liệu thực thi (RT database).
• Hệ thống đồ họa hiển thị graphic trên màn hình, đồng thời cũng nhận các thiết
lập (input) từ người vận hành như khi người vận hành nhấp nút nhấn hay nhập giá
trị.
• Việc giao tiếp giữa WinCC và hệ thống tự động được thực hiện bởi driver giao
tiếp hay còn gọi là các kênh (channels). Các kênh này có nhiệm vụ thu thập các
giá trị quá trình cần thiết cho các thành phần trong WinCC, đọc giá trị các tag từ
hệ thống tự động và ghi các giá trị mới trở lại hệ thống tự động.
• Việc trao đổi dữ liệu giữa WinCC và các ứng dụng khác có thể được thực hiện
bằng OPC, OLE hay ODBC.
• Hệ thống lưu trữ lưu giá trị của quá trình vào nơi lưu trữ giá trị quá trình. Các
giá trị quá trình đượ...
Bài 5: Cu trúc chung ca mt phn mm SCADA
Phan Duy Anh Ver.1
1
CHUƠNG 3: CU TRÚC PHN MM CA H THNG
SCADA
Bài 5: Cu trúc chung ca mt phn mm SCADA
1. Tng quan
Hin nay, trong lĩnh vc t động hóa trên thế gii nói chung và Vit Nam nói
riêng có rt nhiu phn mm SCADA ca các hãng khác nhau, đơn c như WinCC
ca Siemens, Intouch ca Wonderware, Rsview32 ca Rockwell Automation,
GeniDAQ ca Advantech, .... Tuy nhiên phn ln chúng có chung đặc đim ca
phn mm SCADA. Phn tiếp s phân tích chi tiết cu trúc ca mt s phn mm
để t đó đưa ra nn tng chung cho m
t phn mm SCADA.
2. Phân tích
2.1 . Cu trúc phn mm SCADA WinCC [1]
WinCC là phn mm SCADA thuc hãng Siemens (Đức), là phn mm SCADA
khá thông dng ti Vit Nam. Cu trúc h thng ca WinCC được thiết kế theo
hướng module.
H thng WinCC bao gm các h thng con:
H thng đồ ha (Graphics system)
Ghi nhn cnh báo (Alarm logging)
H thng lưu tr (Archiving System)
H
thng báo cáo (Report system)
Truyn thông (Communication)
Qun tr người dùng (user administration)
Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA - Người đăng: 41200684
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cấu trúc chung của một phần mềm SCADA 9 10 532