Ktl-icon-tai-lieu

Cấu Trúc Chương Trình

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pascal
1
Tài li
ệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học
CHUYÊN Đ
Ề 2: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
I. Tóm t
ắt lý thuyết
1. C
ấu trúc chương trình:
{Ph
ần tiêu đề}
program <Tên chương trình>;
{Ph
ần khai báo}
uses <Tên thư vi
ện>;
const <Tên hằng>=<Giá trị>;
var <Tên bi
ến>:<Kiểu dữ liệu>;
….
{Ph
ần thân ch
ương trình}
begin
<Các câu l
ệnh>;
end.
2. Các ki
ểu dữ liệu chuẩn
2.1 Ki
ểu số nguyên
a. Các ki
ểu số nguyên
Tên ki
ểu
Ph
ạm vi
Dung lư
ợng
Shortint
-128..127
1 byte
Byte
0..255
1 byte
Integer
-32768..32767
2 byte
Word
0..65535
2 byte
Longint
-2147483648..2147483647
4 byte
b. Các phép toán trên s
ố nguy
ên
.
- Phép toán: + - * / (Phép chia v
ới kết quả l
à số thực)
Ví d
ụ: 3/2 cho kết quả là 1.5
- Phép chia l
ấy phần nguyên: div
Ví d
ụ: 3 div 2 cho kết quả là 1
- Phép chia l
ấy phần dư: mod
Ví d
ụ: 4 mod 2 cho kết quả là 0
*Chú ý: Khi th
ực hiện các phép tính phải chú ý đến phạm vi biểu diễn của kết quả để chọn kiểu số
nguyên phù h
ợp.
Cấu Trúc Chương Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu Trúc Chương Trình - Người đăng: Nguyễn Nhật Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấu Trúc Chương Trình 9 10 729