Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP)

Được đăng lên bởi Vội Vã
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Cấu trúc địa chỉ trên Internet
(Địa chỉ IP)
I. Giới thiệu chung
II. Cấu trúc địa chỉ IP
Thành phần, hình dạng của địa chỉ và các lớp địa chỉ
1. Địa chỉ lớp A (A Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID)
2. Địa chỉ lớp B (B Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID
3. Địa chỉ lớp C (C Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID)
4. Địa chỉ mạng con của Internet (IP Subnetting)
Nguyên nhân và phương pháp chia địa chỉ mạng con
Default Mask (giá trị trần địa chỉ mạng)
Subnet Mask (giá trị trần của tầng mạng con)
a) Địa chỉ mạng con của địa chỉ lớp C
2 mạng con
6 mạng con
b) Địa chỉ mạng con từ địa chỉ lớp B
5. Phụ lục tham khảo địa chỉ mạng con lớp B

1

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Phần I - Giới thiệu chung
Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính từ
khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một
mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy
tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên
Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, trong khi cách đánh địa chỉ đối với mạng viễn
thông lại đơn giản hơn nhiều.
Đối với mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, khách hàng ở các vùng khác nhau hoàn toàn
có thể có cùng số điện thoại, phân biệt với nhau bằng mã vùng, mã tỉnh hay mã quốc tế. Đối với
mạng Internet , do cách tổ chức chỉ có một cấp nên mỗi một khách hàng hay một máy chủ ( Host )
hoặc Router đều có một địa chỉ internet duy nhất mà không được phép trùng với bất kỳ ai. Do vậy
mà địa chỉ trên Internet thực sự là một tài nguyên.
Hàng chục triệu máy chủ trên hàng trǎm nghìn mạng. Để địa chỉ không được trùng nhau cần phải có
cấu trúc địa chỉ đặc biệt quản lý thống nhất và một Tổ chức của Internet gọi là Trung tâm thông tin
mạng Internet - Network Information Center ( NIC ) chủ trì phân phối, NIC chỉ phân địa chỉ mạng (
Net ID ) còn địa chỉ máy chủ trên mạng đó ( Host ID ) do các Tổ chức quản lý Internet của từng quốc
gia một tự phân phối. (Trong thực tế để có thể định tuyến (routing ) trên mạng Internet ngoài địa chỉ
IP còn cần đến tên riêng của các máy chủ (Host) - Domain Name ). Các phần tiếp theo chúng ta hãy
nghiên cứu ...
Sưu tp bi Nghiêm P Cưng, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
1
Cu trúc địa ch trên Internet
(Địa ch IP)
I. Gii thiu chung
II. Cu trúc địa ch IP
Thành phn, hình dng ca địa ch và các lp địa ch
1. Địa ch lp A (A Class)
Địa ch mng (Net ID)
Địa ch các máy ch trên mt mng (Host ID)
2. Địa ch lp B (B Class)
Địa ch mng (Net ID)
Địa ch các máy ch trên mt mng (Host ID
3. Địa ch lp C (C Class)
Địa ch mng (Net ID)
Đa ch các máy ch trên mt mng (Host ID)
4. Địa ch mng con ca Internet (IP Subnetting)
Nguyên nhân phương pháp chia địa ch mng con
Default Mask (giá tr trn địa ch mng)
Subnet Mask (giá tr trn ca tng mng con)
a) Địa ch mng con ca địa ch lp C
2 mng con
6 mng con
b) Địa ch mng con t địa ch lp B
5. Ph lc tham kho địa ch mng con lp B
Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP) - Người đăng: Vội Vã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP) 9 10 658