Ktl-icon-tai-lieu

Cấu Trúc Dữ Liệu

Được đăng lên bởi Phương Nhiên
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 0:

MỞ ĐẦU
khanhltn@gmail.com

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Cấu trúc dữ liệu
• Khái niệm
– Cấu trúc dữ liệu là cách thức liên kết các kiểu dữ liệu
nguyên tử khác nhau tạo nên các CTDL khác nhau.
– Lưu ý: Lựa chọn một CTDL thích hợp để tổ chức dữ liệu
vào là một khâu rất quan trọng.

• Nhắc lại các KDL cơ bản
–
–
–
–
–
–

Kiểu số nguyên (Int, Integer)
Kiểu số thực (Float, Real)
Kiểu ký tự (Char)
Kiểu chuỗi (String)
Kiểu mảng (Array)
Kiểu cấu trúc, bản ghi…

Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

2

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Cấu trúc dữ liệu
• Các lưu ý khi chọn CTDL
– CTDL phải biểu diễn được đầy đủ các thông tin vào và ra
của bài toán.
– CTDL phải phù hợp với thao tác của thuật toán mà ta chọn
để giải quyết bài toán.
– CTDL phải phù hợp với điều kiện cho phép của ngôn ngữ
lập trình và máy tính điện tử đang sử dụng.

Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

3

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Giải thuật
• Giải thuật:
– là một dãy hữu hạn các bước, mỗi bước mô tả chính xác
các phép toán hoặc hành động cần thực hiện, để giải
quyết một vấn đề.

Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

4

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Giải thuật
•
•
•

Input
Output
Tính xác định
– Mỗi bước của thuật toán cần phải được mô tả một cách chính
xác, chỉ có một cách hiểu duy nhất.
• Tính khả thi
– các phép toán về nguyên tắc có thể thực hiện được bởi con
người chỉ bằng giấy trắng và bút chì trong một khoảng thời gian
hữu hạn.
• Tính dừng
– Với mọi bộ dữ liệu vào thỏa mãn các điều kiện của dữ liệu vào
(tức là được lấy ra từ tập cá giá trị của các dữ liệu vào), thuật
toán phải dừng lại sau một số hữu hạn bước thực hiện.
Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

5

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Giải thuật
• Biểu diễn thuật toán
Có ba phương pháp:
a. Liệt kê từng bước bằng ngôn ngữ tự nhiên:
Để diễn đạt GT, ta liệt kê thành từng bước theo một thứ tự
nhất định nào đó:
– Vd: Xác định ước chung lớn nhất của m và n
• b1. Nếu m < n thì m ↔ n
• b2. Nếu m không chia hết cho n thì m:=m mod n. Quay lại
b1.
• b3. n là ước chung lớn nhất. Dừng.

Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

6

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Giải thuật (tt)
• Vd:
– Biểu diễn giải thuật tìm số lớn nhất trong ba số nguyên
a,b,c bằng phương pháp dùng ngôn ngữ tự nhiên

Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT-TUD – ĐH TĐT

7

CTDL và GT -

một số vấn đề liên quan

- Giải thuật
b. Dùng sơ đồ khối
Các ký hiệu:
Begin
Bắt đầu
...
Chương 0:
MỞ ĐẦU
khanhltn@gmail.com
Cấu Trúc Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu Trúc Dữ Liệu - Người đăng: Phương Nhiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cấu Trúc Dữ Liệu 9 10 278