Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN VĂN LINH
TRẦN CAO ĐỆ
TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN
LÂM HOÀI BẢO
PHAN HUY CƯỜNG
TRẦN NGÂN BÌNH

CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Trang

1

Cấu trúc dữ liệu

Lời nói đầu

ĐẠI HỌC CẦN THƠ – 12/2003
LỜI NÓI ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin
học, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ chúng tôi đã tiến hành biên
soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Giáo trình môn Cấu Trúc Dữ
Liệu này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của
Alfred V. Aho, John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley tái bản năm
1987. Giáo trình này cũng được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật của chúng tôi.
Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên
chuyên ngành tin học của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu
của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu
học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo. Chúng
tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên không chuyên tin và những người quan tâm tới cấu trúc dữ
liệu và giải thuật sẽ tìm được trong này những điều hữu ích.
Mặc dù đã rất cố gắng nhiều trong quá trình biên soạn giáo trình nhưng chắc chắn giáo
trình sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu
của sinh viên và các bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.
Cần thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2003
Các tác giả

Trần Cao Đệ
Nguyễn Văn Linh
Trương Thị Thanh Tuyền
Lâm Hoài Bảo
Phan Huy Cường
Trần Ngân Bình

Trang

2

Cấu trúc dữ liệu

Mục lục

MỤC LỤC
CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU ..............................................................................................................9
U

I.

TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH...................................................................................9
1. Mô hình hóa bài toán thực tế ................................................................................................9
2. Giải thuật (algorithms) .......................................................................................................12
3. Ngôn ngữ giả và tinh chế từng bước (Pseudo-language and stepwise refinement) ...........15
4. Tóm tắt................................................................................................................................17

II.

KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT DATA TYPE)......................................
NGUYN VĂN LINH
TRN CAO ĐỆ
TRƯƠNG TH THANH TUYN
LÂM HOÀI BO
PHAN HUY CƯỜNG
TRN NGÂN BÌNH
CU TRÚC D LIU
Trang
1
Cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu 9 10 983