Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1: Giôùi thieäu
Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät
1/16
Phaàn 1 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
Chöông 1GIÔÙI THIEÄU
1.1. Veà phöông phaùp phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng
Thoâng thöôøng phaàn quan troïng nhaát cuûa quaù trình phaân tích thieát keá laø chia
vaán ñeà thaønh nhieàu vaán ñeà nhoû deã hieåu vaø chi tieát hôn. Neáu chuùng vaãn coøn khoù
hieåu, chuùng laïi ñöôïc chia nhoû hôn nöõa. Trong baát kyø moät toå chöùc naøo, ngöôøi quaûn
lyù cao nhaát cuõng khoâng theå quan taâm ñeán moïi chi tieát cuõng nhö moïi hoaït ñoäng.
Hoï caàn taäp trung vaøo muïc tieâu vaø caùc nhieäm vuï chính, hoï chia bôùt traùch nhieäm
cho nhöõng ngöôøi coäng söï döôùi quyeàn cuûa hoï. Vieäc laäp trình trong maùy tính cuõng
töông töï. Ngay caû khi döï aùn ñuû nhoû cho moät ngöôøi thöïc hieän töø ñaàu tôùi cuoái, vieäc
chia nhoû coâng vieäc cuõng raát quan troïng. Phöông phaùp phaân tích thieát keá höôùng
ñoái töôïng döïa treân quan ñieåm naøy. Caùi khoù nhaát laø ñònh ra caùc lôùp sao cho moãi
lôùp sau naøy seõ cung caáp caùc ñoái töôïng coù caùc haønh vi ñuùng nhö chuùng ta mong ñôïi.
Vieäc laäp trình giaûi quyeát baøi toaùn lôùn cuûa chuùng ta seõ ñöôïc taäp trung vaøo nhöõng
giaûi thuaät lôùn. Chöông trình khi ñoù ñöôïc xem nhö moät kòch baûn, trong ñoù caùc ñoái
töôïng seõ ñöôïc goïi ñeå thöïc hieän caùc haønh vi cuûa mình vaøo nhöõng luùc caàn thieát.
Chuùng ta khoâng coøn phaûi lo bò maát phöông höôùng vì nhöõng chi tieát vuïn vaët khi
caàn phaûi phaùc thaûo moät kòch baûn ñuùng ñaén, moät khi chuùng ta ñaõ tin töôûng hoaøn
toaøn vaøo khaû naêng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa caùc lôùp maø chuùng ta ñaõ giao phoù.
Caùc lôùp do ngöôøi laäp trình ñònh nghóa ñoùng vai troø trung taâm trong vieäc hieän
thöïc giaûi thuaät.
1.2. Giôùi thieäu moân hoïc Caáu truùc döõ lieäu (CTDL) vaø giaûi thuaät
Theo quan ñieåm cuûa phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng, moãi lôùp seõ ñöôïc xaây
döïng vôùi moät soá chöùc naêng naøo ñoù vaø caùc ñoái töôïng cuûa noù seõ tham gia vaøo hoaït
ñoäng cuûa chöông trình. Ñieåm maïnh cuûa höôùng ñoái töôïng laø tính ñoùng kín vaø tính
söû duïng laïi cuûa caùc lôùp. Moãi phaàn meàm bieân dòch cho moät ngoân ngöõ laäp trình naøo
ñoù ñeàu chöùa raát nhieàu thö vieän caùc lôùp nhö vaäy. Chuùng ta thöû ñieåm qua moät soá
lôùp maø ngöôøi laäp trình thöôøng hay söû duïng: caùc lôùp coù nhieäm vuï ñoïc/ ghi ñeå trao
ñoåi döõ lieäu vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi nhö ñóa, maùy in, baøn phím,…; caùc lôùp ñoà hoïa
cung caáp caùc chöùc naêng veõ, toâ maøu cô baûn; caùc lôùp ñieàu khieån cho pheùp xöû lyù vieäc
giao tieáp vôùi ngöôøi söû duïng thoâng qua baøn phím, chuoät, maøn hình; caùc lôùp phuïc vuï
caùc giao dòch truyeàn nhaän thoâng tin qua maïng;…Caùc lôùp CTDL maø chuùng ta saép
baøn ñeán cuõng khoâng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi leä. Coù theå chia taát caû caùc lôùp naøy
thaønh hai nhoùm chính:
Caùc lôùp dòch vuï.
Caùc lôùp coù khaû naêng löu tröõ vaø xöû lyù löôïng döõ lieäu lôùn.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu 9 10 194