Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ Liệu và Giải Thuật

Được đăng lên bởi Trứng Gà Luộc
Số trang: 229 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Upload by Kenhdaihoc.com
MUÏC LUÏC
Muïc

Trang

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU & GT ...........3
1.1. Taàm quan troïng cuûa CTDL & GT trong moät ñeà aùn tin hoïc ........................ 3
1.1.1. Xaây döïng caáu truùc döõ lieäu ......................................................................... 3
1.1.2. Xaây döïng giaûi thuaät ................................................................................... 3
1.1.3. Moái quan heä giöõa caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät ....................................... 3
1.2. Ñaùnh giaù Caáu truùc döõ lieäu & Giaûi thuaät ....................................................... 3
1.2.1. Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù caáu truùc döõ lieäu ................................................. 3
1.2.2. Ñaùnh giaù ñoä phöùc taïp cuûa thuaät toaùn ........................................................ 4
1.3. Kieåu döõ lieäu ..................................................................................................... 4
1.3.1. Khaùi nieäm veà kieåu döõ lieäu .......................................................................... 4
1.3.2. Caùc kieåu döõ lieäu cô sôû ............................................................................... 4
1.3.3. Caùc kieåu döõ lieäu coù caáu truùc...................................................................... 5
1.3.4. Kieåu döõ lieäu con troû ................................................................................... 5
1.3.5. Kieåu döõ lieäu taäp tin.................................................................................... 5
Caâu hoûi vaø baøi taäp ................................................................................................. 6

CHÖÔNG 2: KYÕ THUAÄT TÌM KIEÁM (Searching) .............................8
2.1. Khaùi quaùt veà tìm kieám .................................................................................... 8
2.2. Caùc giaûi thuaät tìm kieám noäi ........................................................................... 8
2.2.1. Ñaët vaán ñeà ................................................................................................. 8
2.2.2. Tìm tuyeán tính............................................................................................ 8
2.2.3. Tìm nhò phaân ............................................................................................ 10
2.3. Caùc giaûi thuaät tìm kieám ngoaïi ..................................................................... 14
2.3.1. Ñaët vaán ñ...
Upload by Kenhdaihoc.com
MUÏC LUÏC
Muïc Trang
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU & GT ...........3
1.1. Taàm quan troïng cuûa CTDL & GT trong moät ñeà aùn tin hoïc........................ 3
1.1.1. Xaây döïng caáu truùc döõ lieäu ......................................................................... 3
1.1.2. Xaây döïng giaûi thuaät ................................................................................... 3
1.1.3. Moái quan heä giöõa caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät ....................................... 3
1.2. Ñaùnh giaù Caáu truùc döõ lieäu & Giaûi thuaät....................................................... 3
1.2.1. Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù caáu truùc döõ lieäu ................................................. 3
1.2.2. Ñaùnh giaù ñoä phöùc taïp cuûa thuaät toaùn ........................................................ 4
1.3. Kieåu döõ lieäu..................................................................................................... 4
1.3.1. Khaùi nieäm veà kieåu döõ lieäu.......................................................................... 4
1.3.2. Caùc kieåu döõ lieäu cô sôû ............................................................................... 4
1.3.3. Caùc kieåu döõ lieäu coù caáu truùc...................................................................... 5
1.3.4. Kieåu döõ lieäu con troû................................................................................... 5
1.3.5. Kieåu döõ lieäu taäp tin.................................................................................... 5
Caâu hoûi vaø baøi taäp ................................................................................................. 6
CHÖÔNG 2: KYÕ THUAÄT TÌM KIEÁM (Searching).............................8
2.1. Khaùi quaùt veà tìm kieám.................................................................................... 8
2.2. Caùc giaûi thuaät tìm kieám noäi ........................................................................... 8
2.2.1. Ñaët vaán ñeà................................................................................................. 8
2.2.2. Tìm tuyeán tính............................................................................................ 8
2.2.3. Tìm nhò phaân............................................................................................ 10
2.3. Caùc giaûi thuaät tìm kieám ngoaïi ..................................................................... 14
2.3.1. Ñaët vaán ñeà............................................................................................... 14
2.3.2. Tìm tuyeán tính.......................................................................................... 14
2.3.3. Tìm kieám theo chæ muïc............................................................................. 16
Caâu hoûi vaø baøi taäp ............................................................................................... 17
CHÖÔNG 3: KYÕ THUAÄT SAÉP XEÁP (SORTING) .............................19
3.1. Khaùi quaùt veà saép xeáp.................................................................................... 19
3.2. Caùc giaûi thuaät saép xeáp noäi............................................................................ 19
3.2.1 Saép xeáp baèng phöông phaùp ñoåi choã.......................................................... 20
3.2.2. Saép xeáp baèng phöông phaùp choïn ............................................................. 28
3.2.3. Saép xeáp baèng phöông phaùp cheøn ............................................................. 33
3.2.4. Saép xeáp baèng phöông phaùp troän .............................................................. 40
3.3. Caùc giaûi thuaät saép xeáp ngoaïi........................................................................ 60
3.3.1. Saép xeáp baèng phöông phaùp troän .............................................................. 60
3.3.2. Saép xeáp theo chæ muïc............................................................................... 79
Caâu hoûi vaø baøi taäp ............................................................................................... 82
Cấu trúc dữ Liệu và Giải Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ Liệu và Giải Thuật - Người đăng: Trứng Gà Luộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
229 Vietnamese
Cấu trúc dữ Liệu và Giải Thuật 9 10 124