Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Chương III:
Stack và Queue

Danh sách kiểu ngăn xếp - Stack
–

Stack
z
z

Một kiểu danh sách tuyến tính đặc
biệt
Phép bổ sung và phép loại bỏ tuân
thủ theo cơ chế “vào sau ra trước”
(last in first out) , được thực hiện ở
đầu đỉnh

đỉnh

đáy

Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBK Hà
nội

1

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Danh sách kiểu ngăn xếp - Stack
–

Hai thao tác cơ bản đối với danh sách kiểu ngăn
xếp
z
z

–

push(Element e) : bổ sung phần tử vào Stack
Element pop(): Loại bỏ và trả ra giá trị của phần tử ở
đỉnh Stack

Các thao tác khác
z
z
z

Int size(): Trả ra số các phần tử trong Stack
Boolean isEmpty(): Kiểm tra xem Stack có rỗng không
Element top(): Trả ra giá trị của phần tử ở đỉnh Stack

Các thao tác cơ bản của Stack
Push

Đẩy một phần tử
vào stack

Data

Top

Top
Stack

Stack

Overflow
Data

Top

Trường hợp Stack đầy
Stack

Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBK Hà
nội

2

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Các thao tác cơ bản của Stack
Pop

Lấy ra phần tử ở đỉnh
stack

Data
Top
Top
Stack

Stack

Underflow

Trường hợp Stack cạn

Top

Stack

Danh sách kiểu ngăn xếp
Thao tác
create()
push(5)
push(3)
pop()
push(7)
top()
pop()
pop()
isEmpty()
push(9)
push(8)
push(7)
size()

Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBK Hà
nội

Output
3
7
7
5
true
3

Stack
[]
[5]
[5,3]
[5]
[5,7]
[5,7]
[5]
[]
[]
[9]
[9,8]
[9,8,7]
[9,8,7]

3

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Ứng dụng của Stack
–
–
–

Lưu trữ các trang web đã từng được duyệt trên
Web browser
Cài đặt thao tác Undo trong các phần mềm soạn
thảo
Lưu danh sách các lời gọi hàm trong Java Virtual
Machine

Lưu trữ kế tiếp của Stack
z
z

Stack có thể được lưu trữ bởi một vector lưu trữ S, gồm n
ô nhớ kế tiếp nhau
Đỉnh stack được xác định bởi một chỉ số T
–

T sẽ được cập nhật nếu có thao tác bổ sung hay loại bỏ
được thực hiện trên stack

…

S
1 2 3

Đỗ Bích Diệp - Khoa CNTT - ĐHBK Hà
nội

t

N

4

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Lưu trữ kế tiếp của Stack
z

Giải thuật bổ sung một phần tử vào Stack được lưu trữ kế
tiếp
Procedure PUSH(S,T,X)
Begin
{S: vector lưu trữ có n ô nhớ; T: chỉ số của phần tử đỉnh stack
hiện thời; X là giá trị cần thêm vào }
1. if T >= n then begin
write(‘STACK TRÀN’);
return;
end;
2. T:= T+1;
S[T] := X;
End

Lưu trữ kế tiếp của Stack
z

Giải thuật lấy ra phần tử ở đỉnh của Stack được lưu trữ
kế tiếp
Procedure POP(S,T, Y)
Begin
{S: stack đang xét ; T: chỉ số của phẩn tử tại đỉnh stack hiện thời;
Phần tử được lấy ra sẽ được bảo lưu sử dụng biến Y }
1. if...
Cu trúc d liu và Gii thut
Đỗ Bích Dip - Khoa CNTT - ĐHBK Hà
ni 1
Cutrúcd liuvàGiithut
Chương III:
Stack và Queue
Danh sách kiungănxếp - Stack
Stack
z Mtkiudanhsáchtuyến tính đặc
bit
z Phép b sung và phép loib tuân
th theo cơ chế “vào sau ra trước”
(last in first out) , đượcthchin
đầu đỉnh
đỉnh
đáy
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 9 10 222