Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Dat Truong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái cÊu tróc d÷ liÖu vµ gi¶i thuËt
Tæng 102 c©u
HA(1)=“Cho lÖnh g¸n X := F víi F = 5X + 7Y , X=6, Y =X + 2
Sau lÖnh nµy X cã gi¸ trÞ:
DA(1,1)=“86
DA(1,2)=“72
DA(1,3)=“53
DA(1,4)=“71
SA(1)=1
TA(1)=4
Diem(1)=1
HA(2)=“Cho lÖnh g¸n X := F víi F = arctg(x) , x =  / 4 . Sau lÖnh g¸n
nµy X cã gi¸ trÞ
DA(2,1)=“2
DA(2,2)=“3
DA(2,3)=“
DA(2,4)=“1
SA(2)=4
TA(2)=4
Diem(2)=1
HA(3)=“Cho ®iÒu kiÖn if B then ( y = 7x + 3 ) else ( y = x2 + 1 ), B lµ ®iÒu
kiÖn x> 7. Khi x=7 th× y cã gi¸ trÞ lµ :
DA(3,1)=“52
DA(3,2)=“50
DA(3,3)=“47
DA(3,4)=“51
SA(3)=2
TA(3)=4
Diem(3)=1
HA(4)=“Cho lÖnh lÆp: for i:=1 to 4 do y=3i + 6 . H·y x¸c ®Þnh c¸c kÕt
qu¶ thu ®îc:
DA(4,1)=“5,8,11,14
DA(4,2)=“3,6,9,12
DA(4,3)=“9,12,15,18
DA(4,4)=“7,10,13,16
SA(4)=3
TA(4)=4
Diem(4)=1
HA(5)=“Cho lÖnh While B do x2 + 7, trong ®ã B lµ x>3. Khi kiÓm tra ®iÒu
kiÖn B th× thÊy x=3. KÕt qu¶ cña lÖnh nµy lµ :
DA(5,1)=“=16
DA(5,2)=“=7
DA(5,3)=“Kh«ng thùc hiÖn ®îc phÐp tÝnh nµo c¶
DA(5,4)=“=15
SA(5)=3
TA(5)=4
Diem(5)=1
HA(6)=“Cho lÖnh: For i:=1 to 10
repeat( 7i – 3 ) until ( i = 5)
Sau lÖnh nµy ta ®îc:
DA(6,1)=“Kh«ng ®îc g× c¶
DA(6,2)=“4,11,18,25,32
DA(6,3)=“4,11,18,25,32,39,46
DA(6,4)=“4,11,18,25,32,39,46,53,60,67
SA(6)=2
TA(6)=4
Diem(6)=1

HA(7)=“§Ó ®æi chç 2 phÇn tö a7, a9 ta ®a thªm mét tham sè X vµ ta thùc
hiÖn d·y lÖnh sau ®©y:
DA(7,1)=“a7:=a9 ; a9:=a7 ; X:= a7
DA(7,2)=“X:=a7 ; a9:=X ; a7:=a9
DA(7,3)=“X:=a7 ; a7:=a9 ; a9=X
DA(7,4)=“X:=a9 ; a7:=X ; a9:=a7
SA(7)=3
TA(7)=4
Diem(7)=1
HA(8)=“Trong gi¶i thuËt con m· ®i tuÇn, nÕu ®Çu tiªn con m· ë « (2,7)
( sè ®Çu tiªn lµ dßng, sè thø 2 lµ cét) th× qu©n m· cã thÓ ®i ®Õn c¸c «:
DA(8,1)=“(3,7),(4,6),(4,8),(1,5)
DA(8,2)=“(1,5),(2,7),(4,6),(5,8)
DA(8,3)=“(1,6),(2,7),(3,8),(4,6)
DA(8,4)=“(1,5),(3,5),(4,6),(4,8)
SA(8)=4
TA(8)=4
Diem(8)=1
HA(9)=“Trong gi¶i thuËt xÕp 8 con hËu, nÕu ®· cã con hËu ë « (5,3) th×
kh«ng con hËu nµo ®îc n»m ë « :
DA(9,1)=“(8,1)
DA(9,2)=“(2,4)
DA(9,3)=“(7,5)
DA(9,4)=“(4,5)
SA(9)=3
TA(9)=4
Diem(9)=1
HA(10)=“Trong gi¶i thuËt xÕp 8 con hËu, nÕu cã con hËu ë « (4,5) th×
kh«ng con hËu nµo ®îc ë «:
DA(10,1)=“(3,7)
DA(10,2)=“(1,8)
DA(10,3)=“(2,3)
DA(10,4)=”(6,4)
SA(10)=2
TA(10)=4
Diem(10)=1
HA(11)=“Trªn 1 bµn cê, nh÷ng « n»m trªn cïng mét ®êng chÐo tõ dãi lªn
víi « (i,j) cã hÖ thøc :
DA(11,1)=“(hµng – c«t)=i-j
DA(11,2)=“(hµng + cét)=i+j
DA(11,3)=“(hµng + cét)=i-j
DA(11,4)=“(hµng – cét)=i+j
SA(11)=2
TA(11)=4
Diem(11)=1
HA(12)=“Trªn 1 bµn cê, nh÷ng « n»m trªn cïng 1 ®êng chÐo tõ trªn
xuèng víi « (i,j) cã hÖ thøc
DA(12,1)=“hµng+cét=i+j
DA(12,2)=“hµng+cét...
C©u hái cÊu tróc d÷ liÖu vµ gi¶i thuËt
Tæng 102 c©u
HA(1)=“Cho lÖnh g¸n X := F víi F = 5X + 7Y , X=6, Y =X + 2
Sau lÖnh nµy X cã gi¸ trÞ:
DA(1,1)=“86
DA(1,2)=“72
DA(1,3)=“53
DA(1,4)=“71
SA(1)=1
TA(1)=4
Diem(1)=1
HA(2)=“Cho lÖnh g¸n X := F víi F = arctg(x) , x = / 4 . Sau lÖnh g¸n
nµy X cã gi¸ trÞ
DA(2,1)=“2
DA(2,2)=“3
DA(2,3)=“
DA(2,4)=“1
SA(2)=4
TA(2)=4
Diem(2)=1
HA(3)=“Cho ®iÒu kiÖn if B then ( y = 7x + 3 ) else ( y = x
2
+ 1 ), B lµ ®iÒu
kiÖn x> 7. Khi x=7 th× y cã gi¸ trÞ lµ :
DA(3,1)=“52
DA(3,2)=“50
DA(3,3)=“47
DA(3,4)=“51
SA(3)=2
TA(3)=4
Diem(3)=1
HA(4)=“Cho lÖnh lÆp: for i:=1 to 4 do y=3i + 6 . H·y x¸c ®Þnh c¸c kÕt
qu¶ thu ®îc:
DA(4,1)=“5,8,11,14
DA(4,2)=“3,6,9,12
DA(4,3)=“9,12,15,18
DA(4,4)=“7,10,13,16
SA(4)=3
TA(4)=4
Diem(4)=1
HA(5)=“Cho lÖnh While B do x
2
+ 7, trong ®ã B lµ x>3. Khi kiÓm tra ®iÒu
kiÖn B th× thÊy x=3. KÕt qu¶ cña lÖnh nµy lµ :
DA(5,1)=“=16
DA(5,2)=“=7
DA(5,3)=“Kh«ng thùc hiÖn ®îc phÐp tÝnh nµo c¶
DA(5,4)=“=15
SA(5)=3
TA(5)=4
Diem(5)=1
HA(6)=“Cho lÖnh: For i:=1 to 10
repeat( 7i – 3 ) until ( i = 5)
Sau lÖnh nµy ta ®îc:
DA(6,1)=“Kh«ng ®îc g× c¶
DA(6,2)=“4,11,18,25,32
DA(6,3)=“4,11,18,25,32,39,46
DA(6,4)=“4,11,18,25,32,39,46,53,60,67
SA(6)=2
TA(6)=4
Diem(6)=1
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: Dat Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 602